Logotype

LTI 2019

Långsiktigt aktiebaserat incitaments­program 2019 (LTI 2019)

Vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutades om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2019) för samtliga medarbetare. LTI 2019 är långsiktigt och fortlöper från 1 december 2019 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2022. Samtliga medarbetare i Besqabkoncernen, vilka vid beslutstillfället uppgår till cirka 110 personer, inbjuds att delta i programmet. Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier, så kallade Sparaktier. Maximal investeringsnivå är beroende av position i bolaget.

Matchnings- och prestationsaktier

Under förutsättning att Sparaktierna behålls under programmet löptid och deltagaren kvarstår som anställd inom Besqabkoncernen under hela sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en Matchningsaktie per investerad aktie.

Utöver Matchningsaktier kan deltagarna i LTI 2019, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda under en period från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022, tilldelas ytterligare högst en till fyra så kallade Prestationsaktier. En grundförutsättning för tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsakter är att Besqabaktiens totalavkastning varit positiv under hela Sparperioden. Tilldelningen är också beroende av Besqabaktiens totalavkastning i förhållande till en grupp jämförbara bolag.

Programmet innebär en maximal tilldelning av 100 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Finansiering och kostnad

I syfte att uppfylla Besqabs förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) om tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2019 har årsstämman bemyndigat styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 130 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

Den totala kostnaden för LTI 2019 är svår att förutsäga eftersom den beror på en rad framtida faktorer såsom antalet deltagare och anmälda Sparaktier samt utfallet av totalavkastningen på Besqabaktien relativt jämförelsegruppen och i absoluta tal. Den preliminära totala kostnaden för programmet, baserat på vissa angivna antaganden, uppgår vid exempel utfall till cirka 7,5 miljoner kronor om genomsnittlig årlig totalavkastning för Besqabaktien uppgår till 15 procent under Prestationsperioden och vid maxutfall till cirka 13,8 miljoner kronor om genomsnittlig årlig avkastning för Besqabaktien uppgår till 25 procent under Prestationsperioden, inklusive 2,3 miljoner kronor respektive 4,9 miljoner kronor i sociala avgifter.