Logotype

LTI 2020

Långsiktigt aktiebaserat incitaments­program 2020 (LTI 2020)

Vid årsstämman den 27 april 2020 beslutades om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2020) för samtliga medarbetare.

LTI 2020 fortlöper från 1 december 2020 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2023. Samtliga medarbetare i Besqabkoncernen, vilka vid beslutstillfället uppgick till cirka 107 personer, var inbjudna att delta i programmet. Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier, så kallade Sparaktier. Maximal investeringsnivå är beroende av position i bolaget.

Matchnings- och prestationsaktier

Under förutsättning att Sparaktierna behålls under programmet löptid och deltagaren kvarstår som anställd inom Besqabkoncernen under hela sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en Matchningsaktie per investerad aktie.

Utöver Matchningsaktier kan deltagarna i LTI 2020, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda under en period från den 1 januari 2021 till den 31 december 2023, tilldelas ytterligare högst en till fyra så kallade Prestationsaktier. En grundförutsättning för tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsakter är att Besqabaktiens totalavkastning varit positiv under hela Sparperioden. Tilldelningen är också beroende av Besqabaktiens totalavkastning i förhållande till en grupp jämförbara bolag.

Programmet innebär en tilldelning av maximalt 100 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,65 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Finansiering och kostnad

I syfte att uppfylla Besqabs förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) om tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2020 beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 130 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

Den totala kostnaden för LTI 2020 är svår att förutsäga eftersom den beror på en rad framtida faktorer såsom antalet deltagare och anmälda Sparaktier samt utfallet av totalavkastningen på Besqabaktien relativt jämförelsegruppen och i absoluta tal.

Styrelsen har låtit genomföra preliminära kostnadsberäkningar för LTI 2020 med antagande om en aktiekurs om 120 kronor. Under förutsättning av att prestationsmålen uppnås till fullo, att samtliga Deltagare investerar i maximalt antal tillåtna Sparaktier samt att personalomsättningen under Sparperioden är noll procent, uppgår kostnaden för LTI 2020 till cirka 18,4 miljoner kronor, varav kostnaden för sociala avgifter utgör cirka 6,5 miljoner kronor.