Logotype

Finansiering

Tillgång till kapital är en förutsättning för att Besqab ska växa i enlighet med vår strategi och för att nå våra uppsatta mål. Vi har en lång historik av finansiell styrka och ett gott renommé hos banker och kapitalmarknad. God styrning och kontroll av kapitalstruktur och finansieringskostnader i kombination med en effektiv kassaflödeshantering möjliggör fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

Besqabs verksamhet är kapitalintensiv och kräver god tillgång till långsiktig och stabil finansiering via eget kapital alternativt genom extern upplåning. Affärernas kapitalbehov bedöms utifrån olika parametrar för att skapa en optimal kapitalstruktur. Valet av kapitalstruktur sker genom en avvägning av krav på avkastning och finansiell stabilitet samt en önskad kombination av finansiell risk i förhållande till finansieringskostnad.

Grön finansiering

I april 2021 arbetade Besqab fram ett grönt finansieringsramverk, i linje med Green Bonds Principles och Green Loan Principles, vilket bland annat möjliggör emittering av gröna obiligationer för att finansiera hållbara projekt.

Grönt finansieringsramverk