Logotype

Obligationer

Grönt obligationslån 2021/2024

Besqab AB (publ) har under 2021, fördelat på två tillfällen, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 800 Mkr på den svenska obligationsmarknaden under ett rambelopp om 800 Mkr.

Obligationsemissionerna möttes av stort intresse från nordiska investerare och var övertecknade. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 5,25 procent och har slutförfall den 14 maj 2024. 

Det gröna obligationerna är emitterade i enlighet med vilkoren i vårt gröna ramverk som klargör hur emissionslikviden får användas. Ramverket har granskats av Cicero Shades of Green som har gett ramverket ett utlåtande med betyget Medium Green. Besqab kommer årligen att publicera en rapport med återrapportering och redogörelse av hur medel från gröna obligationer har använts. 

Investerarrapport, prospekt för utestående obligationer och villkor för obligationslånet finns tillgängligt nedan.