Logotype

Obligationer

Besqab har inga utestående obligationer.

Grönt obligationslån 2021/2024

Besqab emitterade under 2021, fördelat på två tillfällen, seniora icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 800 Mkr på den svenska obligationsmarknaden under ett rambelopp om 800 Mkr. Obligationsemissionerna möttes av stort intresse från nordiska investerare och var övertecknade. Obligationerna emitterades i enlighet med vilkoren i vårt gröna ramverk som klargör hur emissionslikviden får användas. Ramverket granskades av Cicero Shades of Green som har gett ramverket ett utlåtande med betyget Medium Green. 

Obligationslånet löpte med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 5,25 procent och med förfall till betalning den 14 maj 2024. Den 24 maj 2023 genomförde Besqab en förtida inlösen av obligationslånet om 800 Mkr.  

Investerarrapport, prospekt och villkor för Grönt obligationslån 2021/2024 finns tillgängligt nedan.