Logotype

Viktig information

Tillgång till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige, samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i andra jurisdiktioner, utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Informationen som finns tillgänglig i denna sektion är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i Besqab AB (publ) (”Bolaget”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var och en, med undantag för Sverige, benämnd "Medlemsstat") riktas materialet som du önskar tillgång till inte till allmänheten (med undantag för Sverige). I andra Medlemsstater riktas materialet som du önskar tillgång till endast till kvalificerade investerare i enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") ("Kvalificerade Investerare"). Personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”Relevanta Personer”). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Elektroniska versioner av materialet på denna sektion av hemsidan görs tillgänglig av Bolaget i god tro och endast för informationsändamål.

Genom att klicka ”Jag bekräftar” nedan bekräftar jag att:

 1. jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika; eller
 2. jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på den här webbplatsen utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget;
 3. jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka, distribuera eller tillhandahålla information eller dokumentationen på den här webbplatsen till publikationer, personer eller för allmän cirkulering i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen är olaglig; samt
 4. jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Om du inte bekräftar ovan kommer du inte få tillgång till materialet på denna del av hemsidan.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Företrädesemission 2023

Styrelsen i Besqab har den 24 februari 2023 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en efterföljande extra bolagstämma den 29 mars 2023. Företrädesemissionen beräknas tillföra Besqab cirka 825 Mkr före avdrag för emissionskostnader. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras den 27 mars 2023. 

Företrädesemissionen i korthet

 • Nyemission om 825 Mkr före avdrag för emissionskostnader.
 • Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
 • Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna aktier med företrädesrätt är den 3 april 2023.
 • Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds till Besqabs aktieägare och övriga investerare som har ansökt om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
 • Teckningsperioden förväntas pågå från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023.
 • Handel i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 6 april 2023 till och med den 17 april 2023.
 • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 27 mars 2023.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer äga rum den 29 mars 2023.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att i förtid återbetala Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 800 Mkr med förfall den 14 maj 2024, under den andra häften av det andra kvartalet 2023.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett flertal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 68 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.
 • Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser garanteras av Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten. Garantiersättning om 1 procent av garanterat belopp kommer att utgå till emissionsgaranterna.
 • Bolaget har även erhållit åtaganden att rösta för godkännande av Företrädesemissionen, samt sammanhängande beslut, vid den extra bolagsstämman från ett flertal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten, motsvarande sammanlagt 69 procent av utestående aktier och röster i Bolaget.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Besqab kommer att inkluderas i det prospekt avseende Företrädesemissionen som Besqab kommer att upprätta, vilket förväntas offentliggöras omkring den 30 mars 2023.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen i huvuddrag

DatumHändelse 
24 februari 2023Kallelse till extra bolagsstämma
27 mars 2023Offentliggörande av de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen
29 mars 2023Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
30 mars 2023Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 mars 2023Offentliggörande av prospektet
3 april 2023Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
6 april 2023 – 17 april 2023Handel med teckningsrätter
6 april 2023 – 20 april 2023Teckningsperiod
Omkring 21 april 2023Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Omkring 25 april 2023Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen