Logotype

Finansiella mål

Introduktion

Soliditet om minst 35 %

Besqabs historiskt starka soliditet stod sig under 2020 och uppgick vid årets slut till 66,2 procent, med god marginal över målet om minst 35 procent. Den starka soliditeten är en fortsatt god grund för ett aktivt och flexibelt ackvisitionsarbete vilket möjliggör för Besqab att växa ytterligare.

Rörelsemarginal om minst 10 %

Rörelsemarginalen för 2020 uppgick till 6,4 procent vilket understiger målet om minst 10 procent. Försämrad marknad och lägre produktionstakt under 2018 och delar av 2019 har medfört ett minskat rörelseresultat under 2020 med negativ påverkan på marginalen.

Avkastning på eget kapital om minst 15 %

För 2020 uppgick avkastningen på eget kapital till 17,1 procent, vilket är högre än målet om minst 15 procent. Den stärkta avkastningen beror i huvudsak på en positiv engångseffekt från orealiserade värdeförändringar i förvaltnings­fastigheter.

Utdelning om minst 30 % av resultatet efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar

Med avdrag för orealiserade värdeförändringar uppgick koncernens resultat efter skatt till 69,3 Mkr. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2021 beslutar om en utdelning om 2,50 kronor per aktie, totalt cirka 38,5 Mkr, vilket motsvarar 56 procent av resultatet för 2020.