Logotype

Fortsatt hög lönsamhet på en stabil bostads­marknad

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2016-11-10

”Årets första nio månader visar god lönsamhet. Vi har fortsatt stark finansiell ställning och verkar på en stabil marknad. Intresset för Besqabs projekt­ är fortsatt stort. På gedigen grund fortsätter vi att utvecklas och arbetar engagerat vidare med att omvandla våra attraktiva byggrätter till projekt­ att erbjuda kunderna.”  – Anette Frumerie, VD

Januari-september 2016

  •  Enligt segmentsredovisningen 1) ökade periodens intäkter till 1 217,4 Mkr (1 086,9) och rörelseresultatet till 271,2 Mkr (184,8), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 857,5 Mkr (1 076,3) och rörelseresultatet till 226,5 Mkr (182,2), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Resultatet efter skatt ökade till 212,8 Mkr (168,8) motsvarande 13,76 kr per aktie (10,88)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 034,2 Mkr (815,4) motsvarande 66,92 kr per aktie (52,56)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 295,4 Mkr (296,4)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  •  I september förvärvades en exploateringsfastighet i Bromma för planerad produktion av 54 smålägenheter i projekt­et Loftet.
  •  Förberedande markarbeten har påbörjats på fastighet i Ältadalen, Nacka. Här planeras för ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter. Vårdoperatör är Ersta diakoni.

KONCERNEN   I SIFFROR

jan–sep 2016jan–sep 2015 jul-sep 2016jul-sep 2015okt 2015-sep 2016jan–dec 2015
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr 1)1 217,41 086,9380,8314,51 605,41 474,9
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 1)271,2184,865,177,3363,7277,3
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 1)22,317,017,124,622,718,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, % 1)
17,417,017,124,617,116,7
Intäkter, Mkr857,51 076,3283,4302,21 190,41 409,3
Rörelseresultat, Mkr226,5182,249,474,9319,7275,4
Resultat efter skatt, Mkr212,8168,844,572,6305,1261,2
Rörelsemarginal, %26,416,917,424,826,919,5
Räntabilitet på eget kapital, % 2)29,230,133,032,9
Soliditet, %69,154,059,2
Resultat per aktie, kr13,7610,882,884,6819,7116,83
Eget kapital per aktie, kr66,9252,5658,52

 

Antal produktionsstartade bostäder, st2603258754324389
Antal sålda bostäder, st19741034102283496
Antal bostäder i pågående produktion, st762717639
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %909796
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st200
   – varav upptagna i balansräkningen 200 

1)    Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2)    Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal. 

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten. Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–september 2015 och för balansposter den 30 september 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen i detta press­meddelande är sådan information som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 07.30 (CEST).