Logotype

Delårsrapport januari-september 2017 - Tillväxt med god lönsamhet

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2017-11-10

”Bostads­marknaden har under hösten normaliserats. Vi ser en mer differentierad marknad med lokala variationer i utbud och efterfrågan, vilket gör det än viktigare med rätt läge och rätt utformning av våra projekt­. Besqab har under rapportperioden haft en stabil utveckling med god lönsamhet. Kvartalets intäkter har förstärkts av särskilt hög aktivitet i vissa pågående projekt­. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning och en väl avvägd byggrättsportfölj.” - Anette Frumerie, VD

Januari–september 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 495,5 Mkr (1 217,4) och rörelseresultatet till 229,9 Mkr (271,2) varav resultat från fastighets­försäljningar om 0 Mkr (58,8)
  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 1 594,1 Mkr (857,5) och rörelseresultatet uppgick till 253,3 Mkr (226,5) varav resultat från fastighets­försäljningar om 0 Mkr (58,8)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 208,0 Mkr (212,8), motsvarande 13,50 kr per aktie (13,76), varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8).
  •  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 179,6 Mkr (1 034,2) motsvarande 76,65 kr per aktie (66,92)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 407,9 Mkr (295,4)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Besqab har fått en markanvisning om cirka 80 bostads­rättslägenheter och en förskola i Stureby i Enskede. Produktionsstart beräknas till tidigast 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Besqab har avtalat om försäljning av vårdfastigheten Fuxen 2 till Heba Fastighets­ AB. Tillträde är planerat till 1 december 2017. Försäljningen ger en resultateffekt om cirka 80 Mkr.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten. 

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–september 2016 och för balansposter den 30 september 2016. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.  

 

Koncernen

jan–sep 2017jan–sep 2016jul–sep 2017jul–sep 2016okt 2016­–
sep 2017
jan–dec 2016
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)1 495,51 217,4722,6380,81 962,21 684,1
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)229,9271,2104,865,1306,5347,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %, 1)15,422,314,517,115,620,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, %, 1)
15,417,414,517,115,617,2
Intäkter, Mkr1 594,1857,5738,0283,41 943,61 206,9
Rörelseresultat, Mkr253,3226,5118,049,4304,5277,6
Resultat efter skatt, Mkr208,0212,895,244,5256,8261,5
Rörelsemarginal, %15,926,416,017,415,723,0
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 24,629,223,226,4
Soliditet, %57,569,159,5
Resultat per aktie för   utspädning, kr13,5013,766,192,8816,6616,91
Eget kapital per aktie, kr76,6566,9269,75

 

Antal produktionsstartade   bostäder, st 35726010187499456
– varav vård- och omsorgsbostäder, st5400010854
Antal sålda bostäder, st, 3) 2441973834309262
Antal bostäder i pågående   produktion, st, 3) 892762776
Andel sålda och bokade bostäder   i pågående produktion, % 3809087
Antal osålda bostäder i   avslutad produktion, st, 3) 122
– varav upptagna i balansräkningen122

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie och Björn Somnäs rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 eller webbsändning (http://media.fronto.com/cloud/besqab/171110/).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2017 klockan 07:30 (CEST).