Logotype

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2020

Regulatorisk information
Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2020 har nu utsetts. 

I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Besqab AB (publ) utgörs av:

  •  Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande familjen Nordström inklusive bolag
  •  Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  •  Erik Gustafsson representerande Gustaf Douglas inklusive bolag och familj

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 51 procent av röster och kapital i bolaget per den 31 augusti 2019.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5,
182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2020 kommer att äga rum måndagen den 27 april 2020. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:

Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Ladda ner