Logotype

Strategier 

Besqabs strategi syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar
expansion. Vi arbetar målmedvetet inom ett flertal områden för ökad tillväxt och lönsamhet.

All vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet med fokus på kvalitet, tillväxt och hållbarhet. Oavsett om det handlar om att utöka vår produktportfölj eller främja en hållbar samhällsutveckling.

Finansiella och operativa mål

För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning arbetar vi mot tydligt uppsatta mål.

Läs mer

Effektivt genomförande och kostnadskontroll


Vi bygger vidare på vår starka genomförandekompetens och ett systematiskt arbete med gemensamma metoder, lösningar och systemval för att bidra till kvalitet och en god kostnadskontroll.

Läs mer

Attraktiv byggrättsportfölj


Vi fokuserar på möjligheter och affärer där vi kan skapa värde och lönsamhet genom att tillvarata våra styrkor inom bostads­utveckling.

Läs mer

Bäst på att förstå hur
människor vill bo


Vi för en nära dialog med våra kunder och förstår vad de värdesätter i bostaden och boendemiljön samt i mötet med Besqab. Det ger oss underlag att utveckla attraktiva kunderbjudanden som bidrar till ökad försäljning och ökade intäkter.

Läs mer

Optimerad
kapitalstruktur


Tillgång till kapital är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga våra strategier och för att nå våra uppsatta mål. En optimerad och effektiv kapitalstruktur med en välbalanserad riskprofil möjliggör fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

Läs mer