Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bolagsstämmor

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Besqabs högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter.

Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, väljer revisor, fastställer moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning, beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om dispositioner beträffande Bolagets resultat och beslutar i ett antal andra frågor. 

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Bolagsstämma koncernbolag

Besqab Bostads­­utveckling ABs org. nr. 556693–8881 årsstämma ägde rum onsdagen den 12 juni 2024 klockan 10.00. Stämmohandlingar finns via länken nedan:

Stämmohandlingar

Söker du information och beslut från tidigare bolagsstämmor i Besqab?

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2024 Besqab AB

Årsstämma i Besqab AB (publ), org.nr 556699-1088, hölls måndagen den 3 juni 2024 kl. 10.00.

Stämmohandlingar finns via nedanstående länk:

Kallelse, protokoll, bilagor och övriga dokument