Logotype

Valberedning

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Som grund för valberedningens arbete ligger årliga utvärderingar av styrelsens arbete under året, tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och Besqabs bolagsspecifika behov.

Relaterade dokument

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2024 har nu utsetts. I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Besqab AB (publ) utgörs av:

Namn
Representerande
Befattning
Andel av röster och kapital 2023-08-31

Olle Nordström

Familjen Nordström inkl bolag

Ägarrepresentant, 
styrelseordförande Besqab AB, 
ordförande valberedningen

37,3 %

Erik Gustafsson

Familjen Douglas inkl bolag

Ägarrepresentant

8,4 %

Anders Wilson

Olle Engkvists stiftelse

Ägarrepresentant

7,6 %

 

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5, 182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2024 kommer att äga rum onsdagen den 24 april 2024. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.