Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Valberedning

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Som grund för valberedningens arbete ligger årliga utvärderingar av styrelsens arbete under året, tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och Besqabs bolagsspecifika behov.

Relaterade dokument

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2024 har nu utsetts. I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Besqab AB (publ) utgörs av:

Namn
Utsedd av
Befattning

Fredrik Arpe

Alm Jumbo AB

Ägarrepresentant, 
ordförande valberedningen

Carl Svernlöv

Vencom Residential AB

Ägarrepresentant

Andreas Lidenhierta

M2 Asset Management AB

Ägarrepresentant

Thomas Krishan

SULTANEN INVEST AB

Ägarrepresentant

Per Rutegård

ledamot i egenskap av styrelsens ordförande

Ägarrepresentant, 
styrelseordförande Besqab AB

 

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till per.rutegard@arosbostad.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5, 182 11 Danderyd.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.