Logotype

Valberedning

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Som grund för valberedningens arbete ligger årliga utvärderingar av styrelsens arbete under året, tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och Besqabs bolagsspecifika behov.

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2023 har nu utsetts. I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Besqab AB (publ) utgörs av:

Namn
Representerande
Befattning
Andel av röster
och kapital
2022-08-31

Olle Nordström

Familjen Nordström
inkl bolag

Ägarrepresentant,
styrelseordförande
Besqab AB, ordförande
valberedningen

37,1 %

Anders Wilson

Olle Engkvists stiftelse

Ägarrepresentant

7,4 %

Erik Gustafsson

Familjen Gustaf
Douglas inkl bolag

Ägarrepresentant

7,0 %

 

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5, 182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2023 kommer att äga rum torsdagen den 27 april 2023. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.