Logotype

Ersättningar

Besqabs gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av årsstämman den 27 april 2023.

Besqab AB (publ) (”Besqab”) ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör tillgång till ledande befattningshavare med sådan kompetens bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, hållbar samhällsutveckling och en trygg och attraktiv arbetsplats.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till Besqabs ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang VD och övriga ledningspersoner i Besqabs koncernledning. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. De beslutade riktlinjerna finns att läsa bland dokumenten till höger.

Långsiktiga incitaments­program

Besqab långsiktiga incitaments­program omfattas inte av ersättningsriktlinjerna utan beslutas enskilt av bolagsstämman.

Besqabs incitaments­program