Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor inom exempelvis marknad, finans, risker, personal, kontroll och effektiviseringar samt beslut om förvärv och avyttringar av exploateringsfastigheter och projektfastigheter. Ärenden som ska behandlas i styrelsen följer aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning.

Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse VD, är att fastställa den strategiska inriktningen, godkänna större investeringar och väsentliga förändringar i bolagets/koncernens organisation samt fastställa centrala riktlinjer och instruktioner. Därtill ska styrelsen löpande följa den ekonomiska utvecklingen. Styrelsen ansvarar även för att rutinerna för intern styrning och kontroll är säkerställda. Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Genom beslut i styrelsen kan även annan person teckna firman.

Utskott

Inom Besqabs styrelse finns inga inrättade utskott eller kommittéer, utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen anser att beredning och kompetensfördelning är ändamålsenlig för att fullgöra uppgifterna som hör till ett ersättningsutskott och revisionsutskott.