Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Säkerställande av åtkomsträtt

Informationen på följande webbsidor får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon person som är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller som fysiskt befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet eller sådan offentliggörande eller distribution skulle vara förbjuden enligt tillämplig lag (“Begränsade Jurisdiktioner“).

Innan du går in på, läser eller på annat sätt använder informationen på följande webbsidor, rekommenderas du därför att noggrant läsa följande information och att bekräfta följande varje gång du vill gå in på denna del av webbplatsen. Du önskar komma till den webbplats som Aros Bostads­utveckling AB (publ) har anvisat för publicering av dokument och information i samband med Aros Bostads­utveckling AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) (“Erbjudandet“).

För att få tillgång till ytterligare information i samband med Erbjudandet ombeds besökare på denna webbplats att bekräfta att de tagit del av följande legala information. Om du inte är behörig att ta del av material på denna webbsida eller är osäker på om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen inte riktad till, eller tillgänglig för, vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av webbplatsen avser Erbjudandet, vilket inte lämnas till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM utfärdade av Aktiemarknadens självregleringskommitté).

Distributionen av informationen på denna webbplats och all till Erbjudandet hänförlig dokumentation kan i vissa jurisdiktioner kan vara begränsad eller påverkas av lagstiftningen i sådan jurisdiktion. Informationen på denna del av webbplatsen får därför inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller göras tillgänglig i eller till något land där Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där det skulle strida mot någon lag eller föreskrift i sådant land, inklusive Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och USA och utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva, sälja, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och USA.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Följaktligen kommer Erbjudandet och all dokumentation hänförlig till Erbjudandet inte att skickas, postas eller på annat sätt distribueras eller vidarebefordras i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA.

Erbjudandet lämnas inte, och får inte lämnas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA får inte vidarebefordra Erbjudandet eller någon handling som mottagits i samband med Erbjudandet till sådana personer. Om sådana personer underlåter att informera sig och iaktta tillämpliga restriktioner eller krav kan det utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag frånsäger sig Aros Bostads­utveckling AB (publ) allt ansvar för att någon person bryter mot sådana restriktioner. Varje påstådd accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt härrör från en överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende. Vederlag i Erbjudandet kommer inte att levereras i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Erbjudandet regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Domstolarna i Sverige ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår ur eller i samband med Erbjudandet och Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Informationen och dokumenten på denna webbplats lämnas inte och har inte godkänts av, en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (“FSMA“). Informationen och dokumenten på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning informationen och dokumentationen på denna webbplats är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring enligt bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av kontroll över en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av rösträtterna i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Till följd av de restriktioner som anges ovan kan denna del av webbplatsen inte nås av personer som är bosatta eller fysiskt belägna i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller i någon Begränsad Jurisdiktion. Om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i dessa jurisdiktioner måste du klicka på “Nej” nedan.

Vänligen bekräfta att du har läst denna information och accepterar dess villkor.

Uttalanden på denna del av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra trendprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, är framtidsinriktade uttalanden. Dessa uttalanden kan i allmänhet, men inte alltid, identifieras genom användning av ord som “förutse”, “tro”, “förvänta”, “avse”, “planera”, “söka”, “kommer”, “skulle” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Det kan inte garanteras att faktiska resultat inte kommer att avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, av vilka många ligger utanför Aros Bostads­utveckling AB (publ):s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Aros Bostad har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelse eller på annat sätt, förutom i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Bekräftelse


För att vara behörig att ta del av informationen på den här delen av webbplatsen måste du bekräfta att:

 1. du inte är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller i någon annan Begränsad Jurisdiktion, eller fysiskt befinner dig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller i någon annan Begränsad Jurisdiktion och att du inte omfattas av lokala lagar eller regleringar som förbjuder eller begränsar din rätt till åtkomst till följande del av webbplatsen;
 2. du inte kommer att distribuera, vidarebefordra eller överföra informationen som finns på den här delen av webbplatsen, erbjudandehandlingen och andra dokument eller material som avser Erbjudandet till eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion; och
 3. du har läst och accepterar att informationen såväl som villkoren på denna sida är bindande för dig.

Om du inte har rätt att ta del av material på den här delen av hemsidan eller är osäker på om du har rätt att ta del av materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Aros Bostad och Besqab avser att gå samman – Rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostad ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB, med avsikten att tillsammans bilda en ny ledande bostads­utvecklare.

För mer information om uppköpserbjudandet, vänligen besök www.besqab2024.se

For information in English, please visit www.besqab2024.se

Prospekt, anmälningssedel och övrig dokumentation listas nedan.

Kontaktperson:
Anna Åkerlund, Kommunikations- och IR-chef Aros Bostad
anna.akerlund@arosbostad.se

Om erbjudandet

Aros Bostad och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostads­utveckling i Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad har offentliggjort ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad, mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B i Aros Bostad. Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Besqabs styrelse och stöds även av aktieägare som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab. Aktierna i Besqab är noterade på Nasdaq Stockholm och aktierna i Aros Bostad är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattning av erbjudandet

 • Aktieägare i Besqab erbjuds 1,04[1] nyemitterade stamaktier och 0,07[2] nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier[3] i Besqab, uppgår till cirka 1 861 miljoner SEK vilket motsvarar cirka 40,2 SEK per aktie i Besqab. Erbjudandets totala värde är baserat på stängningskursen för Aros Bostads­ stamaktier om 33,2 SEK den 30 januari 2024 och preferensaktie av serie B om 82,8 SEK den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.
 • Besqabs styrelse[4] rekommenderar enhälligt Besqabs aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har inhämtats av styrelsen i Besqab med anledning av erbjudandet.
 • Aros Bostad har erhållit bindande åtaganden att acceptera erbjudandet från aktieägare i Besqab som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab. Bindande åtaganden att acceptera erbjudandet har ingåtts av Familjen Nordström (inkl. bolag), Familjen Douglas (inkl. bolag), Olle Engkvists stiftelse, Sven Jemsten med familj (inkl. bolag), Carl Wale med familj (inkl. bolag), Paradeigma Partners AB, Kristian Wale med familj, Lars Öberg med familj (inkl. bolag), Paradigm Capital Value och AB Tuna Holding.
  Extra bolagsstämma i Aros Bostad hölls den 16 februari 2024, varvid aktieägarna bland annat fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera stamaktier och preferensaktier av serie B som vederlag i erbjudandet.
 • Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Aros Bostad blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Besqab (efter full utspädning). Aros Bostad kommer inte att fullfölja erbjudandet om det inte accepteras i sådan utsträckning. Vidare är erbjudandet föremål för de ytterligare villkor som anges under rubriken ”Villkoren för Erbjudandets fullföljande” i press­meddelandet för offentliggörandet publicerat den 31 januari 2024.
 • Vid full anslutning i erbjudandet kommer Aros Bostads­ och Besqabs aktieägare att äga cirka 53 procent respektive cirka 47 procent av rösterna i det nya bolaget[5].
  Med anledning av erbjudandet har Aros Bostad upprättat ett kombinerat prospekt och erbjudandehandling. Prospektet, som efter godkännande av Finansinspektionen publicerades den 19 februari 2024, finns tillgängligt på denna webbplats under avsnittet “Dokument”.

[1]Siffran har avrundats, den exakta siffran är 1,03880 stamaktier för varje stamaktie i Besqab.

[2]Siffran har avrundats, den exakta siffran är 0,06924 preferensaktier av serie B för varje stamaktie i Besqab

[3]Totalt antal aktier i Besqab om 46 268 052, exklusive egna aktier som återköpts av Besqab (för närvarande 92 145 aktier).

[4]Styrelseordförande Olle Nordström har på grund av intressekonflikt enligt Takeover-reglerna inte deltagit i styrelsens utvärdering eller beslut rörande erbjudandet. Carola Lavén, som både är verkställande direktör och styrelseledamot i Besqab, har inte deltagit i styrelsens beslut om rekommendation avseende erbjudandet med anledning av potentiell intressekonflikt.

[5]Aros Bostads­ och Besqabs aktieägare kommer att äga cirka 55 procent respektive cirka 45 procent av kapitalet i det nya bolaget. Andel röster och kapital i det nya bolaget är beräknat baserat på 53 908 026 utestående stamaktier och 8 497 950 utestående preferensaktier av serie B i Aros Bostad. I beräkningen har inte ALM Equitys 2 141 725 konvertibler i Aros Bostad som berättigar till 2 141 725 nya stamaktier beaktats. Med beaktande av de utestående konvertiblerna, vilka kommer konverteras senast den 31 oktober 2024, skulle Besqabs aktieägares andel av Aros Bostad uppgå till cirka 46 procent av rösterna och cirka 44 procent av kapitalet.

Preliminär tidplan


Besqabs bokslutskommuniké 2023: 2 februari 2024

Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2023: 9 februari 2024

Extra bolagsstämma i Aros Bostad: 16 februari 2024

Prospekt offentliggörs: 19 februari 2024

Acceptperiod: 20 februari – 12 mars 2024

Offentliggörande av utfall av erbjudandet: 15 mars 2024

Förlängd acceptperiod: 18 mars – 5 april 2024

Utbetalning av vederlag inleds: 22 mars 2024

Offentliggörande av utfall av erbjudandet efter förlängd acceptperiod: 9 april 2024

Extra bolagsstämma i Aros Bostad: 16 april 2024

Datumen är preliminära och kan komma att ändras

Om samgåendet

Aros Bostad och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostads­utveckling i Storstockholm och Uppsala. Ett samgående mellan Aros Bostad och Besqab skapar ett nytt bolag med en ännu starkare marknadsposition och skalfördelar.

Det nya bolaget får en bred portfölj av utvecklings­projekt och förvaltnings­fastigheter inom de attraktiva geografiska marknaderna Storstockholm och Uppsala. Ett samgående skapar ett kompletterande produkterbjudande med förutsättningar för ökade produktionsvolymer, stabila kassaflöden och nya affärsmöjligheter. Kombinationen av ett tydligt kund- och hållbarhets­fokus, starkt affärsmannaskap och finansiell stabilitet utgör en grund för långsiktig lönsam tillväxt.

Magnus Andersson blir VD och Anna Jepson blir CFO för det nya bolaget, och avsikten är att det nya bolagets koncernledning ska bestå av ledningspersoner från både Aros Bostad och Besqab, vilket säkerställer kontinuitet och en erfaren och kompetent koncernledning. Avsikten är att Per Rutegård ska nomineras som styrelseordförande i det nya bolaget och att den nya styrelsen ska bestå av befintliga medlemmar från både Aros Bostads­ och Besqabs respektive styrelser och inkludera Olle Nordström (nuvarande styrelseordförande i Besqab).

Det nya bolaget föreslås heta Besqab AB och kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market, med en målsättning att noteras på huvudlistan, Nasdaq Stockholm, under senare delen av 2024 om förutsättningar bedöms föreligga.

Bakgrund och motiv


Förstärkt marknadsposition

Genom ett samgående får det nya bolaget en byggrättsportfölj med mer än 8 000 attraktiva byggrätter, och en framtida potential om löpande produktionsvolym om cirka 2 500 bostäder per år i Storstockholm och Uppsala från och med 2025. Det nya bolagets förstärkta marknadsposition och kunderbjudande gör det till en än mer relevant partner för kommuner, leverantörer och andra aktörer, vilket öppnar upp för andra affärsmöjligheter.

Bred portfölj och attraktivt produkterbjudande

Det nya bolaget avser att erbjuda kvalitativa, funktionella och hållbara bostäder och boendemiljöer i attraktiva lägen. Bolagen har idag kompletterande produkterbjudanden inom flerbostads­hus och småhus med upplåtelseformerna bostads­rätt, äganderätt och hyresrätt. Det nya bolaget kan erbjuda bostads­relaterade produkter som en del av större utvecklings­områden – såsom äldreboenden, skolor och förskolor – vilket ger fördelar i dialogen och samarbetet med kommuner. Bolagens projektportföljer och den breda produktmixen säkerställer riskspridning och stabilare kassaflöden över tid.

Genom en djup kompetens inom projektutveckling kommer det nya bolaget att utmärka sig med affärsmannaskap, kund- och lönsamhetsfokus.

Förstärkt finansiell profil

Det nya bolaget ska bygga vidare på en stark balansräkning, vilket medför ökad finansiell och operationell flexibilitet och stabilitet. Ett samgående skapar också bättre förutsättningar för konkurrenskraftig finansiering.

Genom att kombinera och konsolidera interna resurser, funktioner och processer skapas förutsättningar för en mer effektiv projektutveckling. Ett samgående innebär skalfördelar avseende kostnader för ett noterat bolag och central administration. Det nya bolaget kommer att ha ett kombinerat börsvärde om cirka 3,1 miljarder SEK[1] och en diversifierad ägarstruktur vilket förbättrar förutsättningarna för en likvid handel i aktien. Det nya bolaget kommer att vara noterat på Nasdaq First North Growth Market, med en målsättning att noteras på huvudlistan, Nasdaq Stockholm, under senare delen av 2024 om förutsättningar bedöms föreligga.

Långsiktigt bostads­behov skapar nya affärsmöjligheter

Ett underliggande bostads­behov i kombination med få byggstarter skapar attraktiva avkastningsmöjligheter. Med det nya bolagets finansiella stabilitet kan det utnyttja marknadsläget och säkra en långsiktigt ledande position i Storstockholm. En bredare projekt- och produktportfölj för det nya bolaget ger större flexibilitet och möjlighet att nå flera kundgrupper. Det nya bolaget avser skapa aktieägarvärde genom att investera i fler projekt och nya byggstarter.

[1]Kombinerat börsvärde beräknat baserat på totalt antal utestående aktier i Aros Bostad om 53 908 026 och 33,2 SEK per stamaktie och totalt antal utestående aktier i Besqab om 46 268 052 och 27,9 SEK per stamaktie, per den 30 januari 2024.

Besqab

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Aros Bostad

Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm och Uppsala. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Aros Bostad är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se

Vanliga frågor

Jag är aktieägare i Besqab - hur accepterar jag budet?

Den sista dagen att acceptera budet var 5 april 2024.

När är sista dagen för att acceptera budet?

Den förlängda acceptperioden för aktieägare i Besqab pågick mellan den 18 mars och 5 april 2024. Därmed var sista dagen för att acceptera budet fredagen den 5 april 2024. Aros Bostad kommer inte att förlänga acceptperioden ytterligare.

Kommes Besqab att vara kvar som ett noterat bolag?

Besqabs ansökan om avnotering av aktierna från Nasdaq Stockholm godkändes den 28 mars 2024 och sista dag för handel med aktierna i Besqab på Nasdaq Stockholm var den 11 april 2024. De nya aktierna som emitteras av Aros Bostad som vederlag i erbjudandet kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Intentionen är att det nya bolaget sedan ska ta namnet Besqab.

Kommer det nya bolaget vara noterat?

Det nya bolaget kommer att vara noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, med en målsättning att noteras på huvudlistan, Nasdaq Stockholm, under senare delen av 2024 om förutsättningar då bedöms föreligga.

Behövs det regulatoriska godkännanden?

Aros Bostad har bedömt att erbjudandet inte är föremål för några tillstånd, godkännanden, beslut eller andra åtgärder från myndigheter.