Logotype

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska Besqabs styrelse bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter. Styrelsens medlemmar väljs årligen på årsstämman för en period fram till nästa årsstämma.

Styrelsens arbete

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som bland annat innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt ordförandens uppgifter.
Läs mer om Styrelsens arbete

Olle Nordström
Styrelseordförande

Styrelseordförande i Besqab sedan 2015.

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Partner Skirner AB, tidigare VD i Humlegården Fastigheter AB och FFNS Gruppen AB

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Skirner AB, styrelseledamot i Tilia Fastigheter AB

Innehav: 385 371 aktier privat inkl familj och 16 752 949 aktier via Skirner AB

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Carola Lavén
VD och styrelseledamot

Styrelseledamot sedan april 2020

VD från 1 maj 2020

Född: 1972

Anställd sedan: 2020

Utbildning: Civilingenjör, KTH

Arbetslivserfarenhet: Vice VD och Investeringsdirektör på Castellum 2019–2020, affärsområdeschef för NCC Property Development Nordic 2013–2019, affärsutvecklings­chef på Atrium Ljungberg och LjungbergGruppen 2003–2013 samt fastighets­chef på Drott och Skanska.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Veidekke ASA, Ersta Diakoni samt Bofrämjandet

Innehav: 15 021 aktier, 90 000 köpoptioner utfärdade av Skirner AB

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Email: carola.laven@besqab.se
Telefon: 08-409 415 57

Zdravko Markovski
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2015

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, KTH

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Svevia AB 2015-2016. JM AB (publ) 1987-2014. Gedigen erfarenhet från byggverksamhet samt bostads­- och fastighets­utveckling i ett flertal ledande befattningar, bland annat medlem av koncernledningen, chef för koncernstab Marknadskommunikation och Affärsutveckling samt affärsenhetschef för JM Fastighets­utveckling, JM Produktion och JM Bostad Stockholm.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Rikshem AB.

Aktieinnehav i Besqab AB: 18 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Sara Mindus
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2017

Född: 1972

Utbildning: Juris kandidat och civilekonom, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: Advokat och delägare Hannes Snellman Advokatbyrå 2009-2017, biträdande jurist och advokat Advokatfirman Vinge 1997-2009

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Sara Mindus AB. Styrelseledamot i K-Fast Holding AB (publ), TF Bank AB (publ), Dreams AB, Colibri Ventures AB och Faboss Invest AB. Styrelsesuppleant i ett flertal bolag i Mindustri-koncernen.

Aktieinnehav i Besqab AB: 75 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Christian Olin
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2023.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom, Karlstad Universitet

Arbetslivserfarenhet: CFO i Swegon Group AB, ledande ekonomi- och finanspositioner på bolag inom Pentairkoncernen (nuvarande nVent) 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i MS Group AB samt ett flertal bolag inom Swegon-koncernen

Innehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Andreas Philipson
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2016

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola

Arbetslivserfarenhet: Grundare och senior rådgivare TAM Group AB, tidigare VD TAM Group AB 2004–2021, VD Catena AB 2011–2013, VD Tyréns Temaplan 2006–2007, VD Temaplan AB 1999–2004, fastighets­direktör Näckebro AB 1997–1998

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i TAM Group AB, dotterbolag inom TAM Group och Stendörren Fastigheter AB

Aktieinnehav i Besqab AB: 20 000 aktier via Philipson Capital AB

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.