Logotype

Bolagsstyrning 

Bolagsstyrningen inom Besqab syftar bland annat till att skapa förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan lednings- och kontrollorganen, säkerställa ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot ledningsorgan, samt att ge förutsättningar för att dialogen mellan ägare och kapitalmarknad blir så god som möjligt. En bra bolagsstyrning säkerställer också ett effektivt beslutsfattande, vilket ökar chanserna att tillvarata nya affärsmöjligheter.

Bolagsordning

Bolagsordningen för Besqab AB antogs senast av årsstämman den 27 april 2020.

Bolagsordning

Extra bolagsstämma 2023

Besqabs styrelse beslutade den 24 februari 2023 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en efterföljande extra bolagstämma varför Besqab har kallat till extra bolagsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 16.00 på Besqabs huvudkontor.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2023

Styrelsen

Besqabs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter. Styrelsen har ansvar för att säkerställa att bolagets operativa arbete och ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen