Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning säkerställer att verksamheten sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och så effektivt sätt som möjligt för att förverkliga bolagets strategier och skapa högsta värde och avkastning för aktieägare och intressenter.

Ansvarstagande, aktiv och transparent styrning

Besqabs bolagsstyrning syftar till att skapa en god dialog med ägare och kapitalmarknad. En bra bolagsstyrning borgar också för ett effektivt beslutsfattande, vilket ökar chanserna att tillvarata nya affärsmöjligheter.

Bolagets styrning och ledning är fördelad mellan aktieägare, styrelse, VD och bolagsledning. Styrningen regleras i huvudsak av svensk lagstiftning, Börsens regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, EU-lagstiftning, Besqabs bolagsordning samt interna riktlinjer och policy­s.

Bolagsordning

Bolagsordningen för Besqab AB antogs senast av bolagsstämman den 3 juni 2024.

Bolagsordning

Extra bolagsstämma 2023

Besqabs styrelse beslutade den 24 februari 2023 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en efterföljande extra bolagstämma varför Besqab höll en extra bolagsstämma onsdagen den 29 mars 2023 på Besqabs huvudkontor.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2023

Styrelsen

Besqabs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter. Styrelsen har ansvar för att säkerställa att bolagets operativa arbete och ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen