Logotype

Bolagsstyrning 

Bolagsstyrningen inom Besqab syftar bland annat till att skapa förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan lednings- och kontrollorganen, säkerställa ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot ledningsorgan, samt att ge förutsättningar för att dialogen mellan ägare och kapitalmarknad blir så god som möjligt. En bra bolagsstyrning säkerställer också ett effektivt beslutsfattande, vilket ökar chanserna att tillvarata nya affärsmöjligheter.

Bolagsordning

Bolagsordningen för Besqab AB antogs senast av årsstämman den 27 april 2020.

Bolagsordning

Styrelsen

Besqabs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter. Styrelsen har ansvar för att säkerställa att bolagets operativa arbete och ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 ägde rum den 28 april 2022 på Besqabs huvudkontor i Danderyd. Stämman beslutade bland annat att utdelning ska ske till aktieägarna om 4,00 kronor per aktie samt att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqabkoncernen.

Årsstämma 2022