Logotype

Bolagsordning

Bolagsordning för Besqab AB (publ), org. nr 556693-8881

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Besqab AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt och indirekt bedriva fastighets­utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.  

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke. 

§ 10 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker eller Uppsala.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.