Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Våra hållbarhets­mål

I tillägg till arbetet med att utveckla verksamheten i linje med globala och nationella mål har vi även egna målsättningar och nyckeltal som vi följer för att säkerställa en långsiktigt hållbar affär.

Nöjda kunder

Mål: NKI Topp 3

Besqab har som mål att uppnå som lägst en tredje placering i branschens årliga mätning av Nöjd-Kund-Index vid inflyttning (NKI Inflyttning) för projektbyggda lägenheter och småhus.

Utfall 2022

Besqabs resultat för NKI Inflyttning uppgick för 2022 till 82, en ökning med tre poäng jämfört med 2021. Med ett NKI på 82 tog Besqab hem första platsen med nöjdast kunder  bland bostads­utvecklare av projektbyggda lägenheter och småhus. Branschsnittet för 2022 uppgick till 74.

Nöjda medarbetare

Mål: NMI Arbetsglädje 80/Lojalitet 88

Medarbetarundersökningar genomförs årligen och det långsiktiga målet är att nå resultaten 80 för Arbetsglädje och 88 för Lojalitet.

Utfall 2022

Besqab har en historik av nöjda medarbetare och ambitionen är att bevara och inom vissa områden stärka medarbetarnöjdheten. Årets resultat för Arbetsglädje uppgick till 75, en minskning med två enheter jämfört med 2021, och Lojalitet låg oförändrat på höga 84.

Svanenmärkta bostäder

Mål: 100% Svanenmärkt

Besqab har sedan 2020 som ambition att 100 procent av alla egenutvecklade projekt ska märkas med Svanen. Eftersom utformningen av bostäderna påbörjas på ritbordet är ledtiden till en Svanenmärkt bostad ofta två till tre år.

Utfall 2022

Besqab har fortsatt det systematiska arbetet med att Svanenmärka nya bostads­projekt. Av samtliga 1 638 bostäder i pågående produktion vid utgången av 2022 genomgick 77 procent processen för att Svanenmärkas. .

Grön finansiering

Mål: 100% grön finansering

All extern projektfinansiering ska ske med grön finansiering,  från byggnadskreditiv till fastighets­lån.

Utfall 2022

Vid utgången av 2022 var 37 procent av koncernens upptagna lån gröna, vilket inkluderar byggnadskreditiv, fastighets­lån och obligationslån. Besqab fortsätter att säkerställa gröna tillgångar genom miljömärkning och söker löpande möjligheter till grön finansiering vid samtliga upplåningsbeslut.

Trygg BRF

Mål: 100% certifierade föreningar

Alla nya bostads­rätts­föreningar ska certifieras med Trygg BRF.

Utfall 2022

Av 14 bostads­rätts­föreningar i pågående produktion vid utgången av 2022 genomgick 13 föreningar, 93 procent, processen för att certifieras med Trygg BRF. Det motsvarar samtliga nya bostads­rätts­föreningar med undantag av föreningar i RAW Property-projekt där Trygg BRF-certifiering hittills inte har tillämpats.