Logotype

Våra hållbarhets­mål

I tillägg till arbetet med att utveckla verksamheten i linje med globala och nationella mål har vi även egna målsättningar och nyckeltal som vi följer för att säkerställa en långsiktigt hållbar affär.

Nöjda kunder

Mål: NKI Topp 3

Besqab har som mål att uppnå som lägst en tredje placering i branschens årliga mätning av Nöjd-Kund-Index vid inflyttning (NKI Inflyttning) för projekt­byggda lägenheter och småhus.

Utfall 2021

Besqabs genomsnittliga NKI Inflyttning uppgick för 2021 till 79, vilket är en ökning med en poäng jämfört med 2020. Med ett NKI på 79 placerade sig Besqab på en delad första plats tillsammans med två branschkollegor och överträffade därmed målet om att som lägst nå en tredje placering. Branschsnittet 2021 uppgick till 76.

Nöjda medarbetare

Mål: NMI Arbetsglädje 80/Lojalitet 88

Medarbetarundersökningar genomförs årligen och det långsiktiga målet är att nå resultaten 80 för Arbetsglädje och 88 för Lojalitet.

Utfall 2021

Besqab har en historik av mycket nöjda medarbetare och ambitionen är att förvalta och inom vissa områden arbeta för att stärka medarbetarnöjdheten. Undersökningen för 2021 och visade på fortsatt höga resultat. Både arbetsglädjen och lojaliteten hade ökat med en resultatenhet vardera jämfört med 2020. Resultatet för Arbetsglädje uppgick till 77 och Lojalitet till 84.

Svanenmärkta bostäder

Mål: 100% Svanenmärkt

Besqab har sedan 2020 som ambition att 100 procent av alla egenutvecklade projekt­ ska märkas med Svanen. Eftersom utformningen av bostäderna påbörjas på ritbordet är ledtiden till en Svanenmärkt bostad ofta två till tre år.

Utfall 2021

Under 2021 erhöll Besqab sin första Svanenmärkning för ett bostads­projekt­, nämligen vårdboendet Juliahemmet i Uppsala. Av samtliga 1 786 bostäder i pågående produktion vid utgången av 2021 genomgår 73 procent processen för att Svanenmärkas.

Grön finansiering

Mål: 100% grön finansering

All kommande extern projekt­finansiering ska ske med grön finansiering,  från byggnadskreditiv till fastighets­lån.

Utfall 2021

Under 2021 arbetade Besqab mycket aktivt med upphandling av nya byggnadskreditiv, fastighets­belåning och annan finansiering såsom bolagets första gröna obligationslån. Vid utgången av 2021 var 37 procent av koncernens upptagna lån gröna, vilket inkluderar byggnadskreditiv, fastighets­lån och obligationslån.

Trygg BRF

Mål: 100% certifierade föreningar

Alla nya bostads­rätts­föreningar ska certifieras med Trygg BRF.

Utfall 2021

Sedan arbetet med Trygg BRF påbörjades hade 18 bostads­rätts­föreningar för Besqabs bostads­rätts­projekt­ ansökt om kvalitetsmärkningen vid utgången av 2021, vilket utgör 100 procent av alla nya föreningar. Totalt hade fyra bostads­rätts­föreningar färdigställts, överlämnats och uppfyllt samtliga krav för certifiering, varav tre föreningar har certifierats under 2021.