Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Hållbarhets­strategi

Med stöd av vår hållbarhets­strategi styrs Besqabs verksamhet systematiskt och i linje med globala och nationella hållbarhets­mål. Syftet är att minska vår negativa påverkan och att hantera risker förenliga med vår verksamhet.

Hållbarhets­strategin utgår från fyra fokusområden som tar avstamp i vår affär, våra värderingar och vår vision om att människor ska bo i sina drömhem. De fyra områdena är hälsosamma och hållbara bostads­miljöer, minskad miljö- och klimatpåverkan, ekonomiskt ansvarstagande och en hållbar arbetsplats.

Hälsosamma och hållbara bostads­miljöer

Vi ska utveckla och designa hälsosamma och hållbara bostads­miljöer där man vill bo och leva länge. Det gör vi genom att:

 • Genomföra bostads­projekt med god inomhusmiljö och väl utformade planlösningar i kollektivtrafiknära lägen.
 • Ge bostäderna förutsättningar för exempelvis miljöanpassade transporter, återvinningsstationer och möjligheter till återbruk.
 • Utomhusmiljön kring bostäderna utformas för att främja barns och vuxnas rörelse.
 • Vara lyhörda för platsens unika förutsättningar och behoven i det lokala närområdet sett till bland annat platsens karaktär, funktion och bevarande av kulturmiljö värden.
 • Boendemiljön kring våra projekt ska kännas trygg och säker.

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Vi ska minimera negativ miljö- och klimatpåverkan från våra bostäder. Det gör vi genom att:

 • Miljöcertifiera våra projekt i Svanen.
 • Bygga bostäder med sund inomhusmiljö och låg klimat påverkan med energi- och klimateffektiva lösningar och tuffa krav på material och kemikalier.
 • Ta hand om och minimera vårt byggavfall genom effektiv materialhantering och återbruk för minskade kostnader och miljöpåverkan.
 • Löpande utvärdera byggsystem och materialval ur ett hållbarhets­perspektiv.
 • Ge ökad insikt och förståelse för vårt gemensamma miljöansvar bland personal och kunder genom information och utbildning.
 • Effektiv, resursbesparande och miljöanpassad förvaltning av egenägda fastigheter.

Affärsmässigt ansvarstagande

Vi ska verka för finansiell stabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt för Besqab och dess ägare, kunder och hyresgäster, leverantörer och samarbetsparter samt för samhället i stort. Det gör vi genom att:

 • Verka för sund konkurrens genom god affärsetik såväl inom företaget som i förhållande till kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • Skapa bostäder med möjlighet till grön finansiering av våra projekt och förvaltnings­fastigheter samt möjliggöra gröna bolån för bostads­konsumenterna.
 • Certifiera alla bostads­rätts­föreningar med kvalitetsmärkningen Trygg BRF för en transparent och sund bostads­marknad.
 • Erbjuda en variation av bostäder i olika upplåtelseformer för olika målgrupper.

Attraktiv och hållbar arbetsplats

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, leverantörer och andra personer som vistas på våra arbetsplatser. Det åstadkommer vi genom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen.
 • Välplanerade inköpsprocesser och bra leverantörsrelationer som främjar ett transparent leverantörsled som uppfyller krav på kvalitet och kompetens.
 • Attraktiv arbetsgivare med hög medarbetarnöjdhet.
 • Årliga medarbetarundersökningar och löpande förbättringsarbete.
 • Praktikplatser och anställningar för studenter och unga på väg in på arbetsmarknaden.