Logotype

Konvertibelprogram 2021/2025 (KP 2021)

Vid årsstämman den 27 april 2021 beslutades om att inrätta ett nytt långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqabkoncernen ("Konvertibelprogram 2021/2025" eller "KP 2021"), innefattande emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 12 200 000 kronor.

Totalt tecknades konvertibler till ett nominellt belopp om 7 437 500 kronor genom emission av 74 375 konvertibler. De tecknade konvertiblerna kan konverteras till en aktie till konverteringskursen 183 kronor. Konvertering kan ske under tre perioder om två veckor från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporterna för första kvartalet 2024, tredje kvartalet 2024 och första kvartalet 2025.

Genom konvertering av konvertibler kan Besqabs aktiekapital komma att öka med totalt högst 406 280 kronor, genom utgivande av maximalt 40 628 aktier med ett kvotvärde om 10 kronor. Det motsvarar en utspädning om 0,26 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig fast ränta om 2,75 procent och förfaller till betalning den 7 juli 2025 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Styrelsens avsikt är att inför kommande årsstämmor föreslå liknande konvertibelprogram förutsatt att styrelsen vid en framtida utvärdering bedömer att syftet med Konvertibelprogram 2021/2025 uppnåtts.

Relaterade dokument