Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Värderingar och affärsetik

Förtroende är Besqabs viktigaste kapital och vår gemensamma värdegrund och transparenta beslutsordningar är grunden för en sund affärskultur och ser till att vi agerar korrekt i vårt dagliga arbete.

Besqab agerar långsiktigt och strävar efter att bygga goda relationer med såväl kunder, kapitalmarknaden, entreprenörer och andra intressenter. Besqabs medarbetare är ambassadörer för företagskulturen och hur medarbetarna agerar är avgörande för hur företaget uppfattas. Att Besqabs företagskultur är stark framgår bland annat i vår NMI-mätning där vi alltid ligger högt med ett gott resultat.

Besqab ska verka för en sund och attraktiv byggbransch genom att motverka olagligt och olämpligt agerande i branschen och inom företaget. Arbetsplatsen och relationer till affärspartners ska präglas av våra värdegrund som är Engagerade, Nyfikna och Smarta. Vi är nämligen övertygade om att den som vill sprida boglädje och säger sig vilja vara bäst på att förstå människors behov och drömmar måste vara smart, engagerad och nyfiken. Och tillsammans med kollegor som har samma inställning blir vi världsklass tillsammans!

För att nå ut brett i organisationen med kunskap och förståelse för innehållet i värdegrunden arbetar vi aktivt med vår kultur, både som företag och på individnivå, och försöker hela tiden definiera handlingar som visar att vi lever som vi lär.

Uppförandekod

Uppförandekoden utgör en bas för hur Besqabs medarbetare ska uppträda mot varandra som mot kunder och andra externa aktörer. Den baseras på våra värderingar och tydliggör Besqabs ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information. Besqab ska ge god service, följa lagar och förordningar, verka för mångfald och jämställdhet, inte diskriminera någon samt skapa en säker och god arbetsmiljö.

I hela koncernen pågår ett förebyggande arbete avseende etik och korruptionsfrågor där agerandet i olika situationer som kan uppkomma i vardagen diskuteras. Viktigt i arbetet är att alla medarbetare förstår och följer uppförandekoden. Besqab är också ansluten till FairPlay Bygg.

Visselblåsning

Besqab har en visselblåsarfunktion för att upptäcka om något oegentligt sker. Funktionen ger förutsättningar för enskilda medarbetare och andra intressenter att anonymt rapportera misstankar om befarade allvarliga oegentligheter, missförhållanden på arbetsplatsen eller brister i den interna kontrollen som kan leda till en allvarlig händelse.

Anmälan görs till ett från Besqab fristående företag.

Klicka här om du vill göra en anmälan