Logotype

Konvertibelprogram 2022/2026 (KP 2022)

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades om att inrätta ett nytt långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqabkoncernen ("Konvertibelprogram 2022/2026" eller "KP 2022"), innefattande emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 20 350 000 kronor.

De tecknade konvertiblerna kan konverteras till en aktie till konverteringskursen 159,20 kronor. Konvertering kan ske under tre perioder om två veckor från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporterna för första kvartalet 2025, tredje kvartalet 2025 och första kvartalet 2026.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig fast ränta om 3,75 procent och förfaller till betalning den 7 juli 2026 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Styrelsens avsikt är att inför kommande årsstämmor föreslå liknande konvertibelprogram förutsatt att styrelsen vid en framtida utvärdering bedömer att syftet med Konvertibelprogram 2022/2026 uppnåtts.

Relaterade dokument