Logotype

Årsstämma 2012

Kallelse 

Aktieägarna i Besqab AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Tid: Torsdagen den 24 maj 2012 kl 18.00

Plats: Besqabs huvudkontor, Kemistvägen 17, Täby

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2012

dels anmäla sig senast måndagen den 21 maj till Besqab antingen skriftligt eller per telefon 
08-630 16 00 eller e-mail info@besqab.se.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 18 maj 2012 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

På årsstämman skall förekomma ärenden enligt bifogade förslag till föredragningslista.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysning enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.besqab.se

Täby 2012-04-24

Styrelsen