Logotype

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2014

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Årsstämman den 22 maj 2013 beslutade om instruktioner för valberedning inför 2014 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant.

Valberedningen inför årsstämman 2014 utgörs därför av: Conny Bjärnram representerande Lupinia AB, Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare samt styrelsens ordförande Johan Nordström representerande Skirner AB.

Valberedningen har utsett Johan Nordström till valberedningens ordförande.

Förslag från aktieägare till valberedningen kan lämnas till Johan Nordström, 
tel: 070-940 70 82, e-post: johan.nordstrom@skirner.se

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.