Logotype

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2018

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2018
har nu utsetts.

I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2018 i Besqab AB (publ) utgörs av:

  •  Olle Nordström styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande Skirner AB
  •  Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  •  Olof Nyström representerande Fjärde AP-Fonden

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 48 procent av röster och kapital i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 1328, 183 13 Täby.

Besqabs årsstämma 2018 kommer att äga rum torsdagen den 26 april 2018.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83