Logotype

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2021

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2021 har nu utsetts.

I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.Valberedningen inför årsstämman 2021 i Besqab AB (publ) utgörs av:

  • Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande familjen Nordström inklusive bolag
  • Peter Rönström representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  • Erik Gustafsson representerande familjen Gustaf Douglas inklusive bolag

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 51 procent av röster och kapital i bolaget per den 31 augusti 2020.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5, 182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2021 kommer att äga rum tisdagen den 27 april 2021. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83