Logotype

Viktig information

Tillgång till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige, samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i andra jurisdiktioner, utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Informationen som finns tillgänglig i denna sektion är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i Besqab AB (publ) (”Bolaget”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var och en, med undantag för Sverige, benämnd "Medlemsstat") riktas materialet som du önskar tillgång till inte till allmänheten (med undantag för Sverige). I andra Medlemsstater riktas materialet som du önskar tillgång till endast till kvalificerade investerare i enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") ("Kvalificerade Investerare"). Personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”Relevanta Personer”). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Elektroniska versioner av materialet på denna sektion av hemsidan görs tillgänglig av Bolaget i god tro och endast för informationsändamål.

Genom att klicka ”Jag bekräftar” nedan bekräftar jag att:

  1. jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika; eller
  2. jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på den här webbplatsen utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget;
  3. jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka, distribuera eller tillhandahålla information eller dokumentationen på den här webbplatsen till publikationer, personer eller för allmän cirkulering i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen är olaglig; samt
  4. jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Om du inte bekräftar ovan kommer du inte få tillgång till materialet på denna del av hemsidan.

Tillgång till informationen på den här webbplatsen är begränsad. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer bosatta i eller som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika eller i något annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Besqab offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Regulatorisk information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. SE ÄVEN VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESS­MEDDELANDET.

Offentliggörande av prospekt

Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att den extra bolagstämman godkänt styrelsens beslut från den 24 februari 2023 om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 833 Mkr (”Företrädesemissionen”). Villkoren för Företrädesemissionen offentliggjordes den 27 mars 2023. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.besqabgroup.se, tillsammans med annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Swedbanks hemsida för prospekt www.swedbank.se/prospekt samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Anmälningssedlar kan erhållas från Besqabs och Swedbanks hemsidor från och med den första dagen i teckningsperioden (6 april 2023).

Finansiella och legala rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Swedbank AB (publ) som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB som legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 klockan 15:30 (CEST).

Viktig information

Informationen i detta press­meddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i Bolaget i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Press­meddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapper”) eller något annat finansiellt instrument i Besqab. Varje erbjudande avseende Värdepapper kommer endast att ske genom det prospekt som Besqab förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper som omnämns i detta press­meddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta press­meddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var och en, med undantag för Sverige, benämnd "Medlemsstat") riktas och kommuniceras detta press­meddelande inte till allmänheten (med undantag för Sverige). I Medlemsstater riktas och kommuniceras detta press­meddelande endast till kvalificerade investerare i enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") ("Kvalificerade Investerare"). Personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta press­meddelande avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta press­meddelande endast till personer som är kvalificerade investerare (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Besqab eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Ordern, eller (iv) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer som refereras till i (i)-(iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). I Storbritannien riktas och kommuniceras detta press­meddelande endast till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta press­meddelande avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta press­meddelande innehåller viss information som återspeglar Besqabs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Besqabs uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta press­meddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Besqab inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller vid tidpunkten för detta press­meddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte ha otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.