Logotype

Genomförd förtida inlösen av Besqabs gröna obligationer

Regulatorisk information
Besqabs obligationslån om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) är inlöst i enlighet med dess villkor för förtida inlösen.

Den 26 april 2023 meddelade Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) att innehavarna av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) med ordinarie förfall den 14 maj 2024 (”Obligationslånet”) har underrättats om att Bolaget kommer att utnyttja rätten att påkalla en villkorad förtida inlösen av Obligationslånet i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationslånet.

Bolaget kan idag bekräfta att Obligationslånet är inlöst i enlighet med dess villkor för förtida inlösen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 24 maj 2023 klockan 15:00 (CEST).