Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari - september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) levererar en delårsrapport för januari till september 2022 som visar ökat rörelseresultat och historiskt höga försäljningsnivåer i de tolv projekt som är under produktion. Under det tredje kvartalet tecknades bindande avtal avseende förvärv av en portfölj med 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, från ALM Equity. 23 av projekten tillträddes i ett första steg efter kvartalets utgång.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:
”Även om läget på bostads­marknaden har försämrats på kort tid, drivet av stigande räntor och en ökad risk för sämre konjunktur, så är de långsiktiga förutsättningarna på bostads­marknaden fortsatt goda. Aros Bostad har hanterat marknadsnedgångar tidigare och jag är övertygad om att vi, med en attraktiv portfölj av projekt och byggrätter i unika lägen, historiskt hög försäljningsgrad, stabil finansiering samt en kompetent och erfaren organisation, är väl rustade att hantera osäkerheterna framöver.”

Perioden januari–september

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 678 559 TSEK (365 154). Bruttoresultatet uppgick till 138 149 TSEK (102 093) och bruttomarginalen var 20,4 procent (28,0).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 71 383 TSEK (39 247) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,7). Periodens resultat uppgick till 69 157 TSEK (37 120).

• Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 25 921 TSEK (97 523). Rörelseresultatet uppgick till –22 916 TSEK (45 574) och rörelsemarginalen var negativ (46,7 %). Periodens resultat uppgick till –25 142 TSEK (43 805). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge, Invernesshöjden och Milstena Skarpäng.

• Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 58 (233).

• Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 95 (216).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 1 010 (450).

Perioden juli–september

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 360 756 TSEK (89 443). Bruttoresultatet uppgick till 48 265 TSEK (32 137) och bruttomarginalen var 13,4 procent (35,9).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 25 880 TSEK (13 942) och rörelsemarginalen var 7,2 procent (15,6). Periodens resultat uppgick till 25 084 TSEK (13 199).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 76,1 procent respektive 87,1 procent vid årsskiftet. Den lägre soliditeten beror på en ökad balansomslutning till följd av hyresrättsprojekt Viggby Ängar som konsolideras. Eget kapital uppgick till 995 276 TSEK jämfört med 967 704 TSEK vid årsskiftet och balansomslutning uppgick till 1 307 110 TSEK respektive 1 110 484 TSEK.

• Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 11 222 TSEK (10 721). Rörelseresultatet uppgick till –4 012 TSEK (1 849) och rörelsemarginalen var negativ (17,2). Periodens resultat uppgick till –4 809 TSEK (1 057). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge och Milstena Skarpäng.

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 21 (314).

• Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 20 (20). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 20 (10).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

• Aros Bostad förvärvade bolaget LS Slakthusgränd från LaTERRE Ventures AB och Stackelberg Holding AB. Bolagsförvärvet är en del i strategin att kontinuerligt förvärva fler attraktiva projektmöjligheter till Aros Bostads­ byggrättsportfölj. LS Slakthusgränd har under 2022 ingått exploateringsavtal med Stockholm stad rörande ett kvarter inom etapp 1 av Slakthusområdet i södra Stockholm. Avtalet omfattar en markyta om cirka 4 000 kvm med en möjlig exploatering om cirka 130 nya bostäder, lokaler i markplan samt en förskola. Tillträde till fastigheten är beräknat till första kvartalet 2024.

• Aros Bostad har tecknat bindande avtal rörande förvärv av 1 505 byggrätter från ALM Equity, i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats i maj 2022. Aros Bostad blir därmed en av de största bostads­utvecklarna i Storstockholm. Köpeskillingen uppgår till 1 465 miljoner kronor som betalas genom en apportemission, vilken medför att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Ken Wendelin, som varit CFO och vice VD på Aros Bostad sedan 2015, lämnar sin tjänst för en extern roll. Rekrytering av ersättare startar omgående. Ken kommer att arbeta kvar på sin position inom Aros Bostad under ytterligare sex månader.

• Aros Bostad har tillträtt byggrättsportföljen för vilken bindande avtal tecknades med ALM Equity 15 augusti 2022. I samband med tillträdet övergår tio medarbetare från ALM Equity till Aros Bostad och Joakim Alm kliver in i styrelsen. Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller.

Kvartalsrapporten presenteras digitalt genom Financial Hearings på länken: https://ir.financialhearings.com/aros-bostads­utveckling-q3-2022

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 07:00 CET.

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 30 september 2022, 33 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. I Q3 2022 tecknades bindande avtal rörande förvärv av ytterligare 34 projekt, motsvarande 1 505 bostäder. 23 av dessa projekt tillträddes under oktober 2022. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00