Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2018 – stark finansiell ställning och fortsatt projektutveckling enligt plan

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper bokslutskommuniké för 2018, vilken visar en stark finansiell ställning med projekt som genomförs i både AIFM-fonder och i egen balansräkning.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”För Aros Bostads­ del innebär det rådande marknadsklimatet en möjlighet att flytta fram vår position ytterligare, då vi med en stabil finansiering kan fortsätta bygga upp vår portfölj och genomföra projekt i enlighet med vår affärsplan. Det finns en strukturell bostads­brist på de marknader där Aros Bostad är verksamt, dock krävs det regulatoriska reformer för att marknadsaktiviteten åter ska ta fart och för att inlåsningseffekterna på bostads­marknaden ska nå en långsiktig lösning.” 

Bolaget har investerat i bostads­utvecklings­projekt under året och projektportföljen uppgick vid årsslutet till 24 projekt, varav två projekt var under produktion med en försäljningsgrad om 80 procent. Via finansiering från välrenommerade och kapitalstarka institutioner har Aros Bostad kunnat fortsätta förädlingen av projektportföljen, trots det mer avvaktande marknadsläget som var rådande under 2018.

Perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 049 TSEK (40 645)
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 10 577 TSEK (28 682)
 • Resultat före skatt uppgick till –1 024 TSEK (13 127)
 • Rörelsemarginalen var 6,4 procent (72,7)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,02 SEK (0,48)
 • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 24 (18), varav 2 (2) är under produktion
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 74 (112), totalt är 80 procent (59) av bostäder i pågående produktion sålda

Väsentliga händelser under perioden

 • Lansering av ett trygghetspaket för att ge köpare ökad trygghet i köpet av en bostad.
 • Avtal med NCC om förvärv och utveckling av fastigheten Solna Herrjärva 1.
 • Avtal med RO-gruppen som genomför förberedande rivning för projekt Ordonnansen V på Gärdet.
 • Första spadtaget för första etappen av projekt O2 Orminge Aros Bostads­ första projekt i Nacka kommun. Inledande markarbetet har påbörjats under hösten.
 • Avtal med NCC att genomföra inledande mark- och grundläggningsarbeten för projekt Invernesshöjden i Danderyds kommun.
 • Avtal om förvärv av tre fastigheter i Skarpäng, Täby kommun.
 • Kvittningsemission av preferensaktier om cirka 76 miljoner kronor och därigenom konvertering av en revers.
 • Spridningsemission av Aros Bostads­ preferensaktie motsvarande cirka 25 miljoner kronor samt notering av detta instrument på Nasdaq First North i Stockholm och därigenom erhållit cirka 750 nya preferensaktieägare.
 • Påbörjad försäljning av bostads­rätter i projektet Link Järva Krog i Solna.
 • Entreprenadavtal med NCC för uppförande av den första etappen av totalt fyra inom bostads­projektet Invernesshöjden i Danderyds kommun.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Förvärv av nio mindre fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 07:30 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 700 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00