Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2020 visar ett starkt resultat, 301 sålda bostäder och sex nya projekt i byggrättsportföljen – notering av stamaktien utreds

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper bokslutskommuniké för 2020, vilken visar ett starkt resultat med 301 sålda bostäder, tre slutförda projekt och förvärv av 1 735 nya byggrätter. Byggrättsportföljen omfattade vid årets slut 4 546 byggrätter i bra geografiska lägen, fördelade på nio orter i Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021. 

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”2020 var ett mycket starkt år för Aros Bostad, trots Coronapandemins utbrott. Vi har totalt sett haft en hög efterfrågan med stigande bostads­priser, vilket har resulterat i en rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat. Styrelsen har vidare beslutat att undersöka möjligheten att notera Aros Bostads­ stamaktie under innevarande år.  Vi ser att bostads­marknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt och är redo att ta nästa steg på vår tillväxtresa.”

Perioden januari – december 2020

 • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 45 166 TSEK (207 818) och resultat från andelar i intresseföretag till 57 899 TSEK (21 613). Totala rörelseintäkter uppgick till 106 480 TSEK (232 221).
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 44 481 TSEK (22 529) och rörelsemarginalen var 98,5 procent (10,8). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 41 962 TSEK (19 381).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 301 (136), antal bokade bostäder uppgick till 76 (25).
 • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 29 (22), varav 6 (6) är under produktion. Tre projekt har färdigställts.
 • Totalt är 65 procent (70) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 24 617 TSEK (70 901) och periodens resultat före skatt till –40 280 TSEK (9 509). Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (53,9) och resultat per aktie uppgick till –1,25 SEK (0,29).

Väsentliga händelser under perioden, i kronologisk ordning

 • Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en markanvisning för 90 bostads­lägenheter inom den femte stadsutvecklings­etappen på Årstafältet.
 • Samtliga 114 lägenheter i bostads­projektet Tegeludden 16 på Gärdet i Stockholm är sålda.
 • Entreprenadavtal har tecknats med Peab för uppförande av projekt Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.
 • Projekt K57 Rosendal om 161 lägenheter i Uppsala är färdigställt i samband med godkänd slutbesiktning.
 • Aros Bostad har utökat teamet genom tre seniora rekryteringar på nyckelpositioner.
 • Avtal har tecknats med C4 Hus och TM Anläggning för hus- respektive markentreprenad avseende 69 radhus för projekt Milstena Skarpäng i Täby.
 • Projekt Ordonnansen V, omfattande 116 lägenheter, på Gärdet i Stockholm har produktionsstartat.
 • Den andra etappen med 105 lägenheter i projekt O2 Orminge Nacka har säljstartat.
 • Projekt Tegeludden 16, omfattande 114 lägenheter, på Gärdet i Stockholm har färdigställts i samband med godkänd slutbesiktning.
 • Avtal har tecknats om förvärv av fastigheter inom bostads­kvarteret Fabriksparken i centrala Sundbyberg, med avsikt att utveckla cirka 190 nya bostäder uppdelade på två bostads­rätts­föreningar.
 • Aros Bostad tog emot Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling för bostads­projektet O2 Orminge.
 • Den andra etappen om 105 nya lägenheter i projekt O2 Orminge i Nacka har produktionsstartat.
 • Samtliga 161 lägenheter i bostads­projektet K57 Rosendal i Uppsala har sålts.
 • 69 nya radhus i projekt Milstena Skarpäng i Täby har produktionsstartat.
 • Aros Bostad har rekryterat personer inom projektutveckling, eftermarknad och transaktion. Fredrik Hjortzén tar plats i ledningsgruppen som ansvarig för bolagets projektutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektiva och industriellt tillverkade bostäder.
 • 550 byggrätter i området Pampas - Ekelund i Solna har förvärvats av HSB Bostad. Affären innebär att HSB Bostad och Aros Bostad ska utveckla den helt nya stadsdelen tillsammans, via ett gemensamt exploateringsbolag.
 • Aros Bostad har gjort förändringar i byggrättsportföljen genom att förvärva 650 byggrätter för bostäder i Vallentuna samt avbryta utvecklingen av 125 byggrätter i Bäverbäcken, Tyresö.
 • Aros Bostad har genomfört ett utbyteserbjudande av preferensaktier och därigenom sänkt preferensaktieutdelningen från 8,50 kr per år till 7,50 kr per år. Parallellt med utbyteserbjudandet genomförde Aros Bostad en riktad nyemission av preferensaktier, vilken har tillfört bolaget cirka 59 mkr i extra likviditet.
 • Samtliga 49 lägenheter, plus två bostäder i form av ett parhus, i bostads­projektet Nockebyn i Bromma har sålts.
 • Första etappen av projekt O2 Orminge i Nacka har färdigställts.
 • Ett projekt om 160 nya bostäder i Huddinge har förvärvats. Bostads­projektet är Aros Bostads­ första projekt i Huddinge kommun. Ambitionen är att redan 2021 påbörja produktionen av ett nytt bostads­område fördelade på flerbostads­hus och radhus.
 • Aros Bostad har av Stockholms kommun blivit tilldelad en markanvisning inom Slakthusområdets tredje etapp. Markanvisningen ger utrymme för 95 bostads­lägenheter, vilka ska utföras som bostads­rätter.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Entreprenadavtal har tecknats med Bygg R1 och NCC avseende den första etappen av det nya bostads­området Viggby Ängar i Täby.
 • Under början av januari såldes den sista av 94 bostads­rätter i det pågående projektet Link Järva Krog i Solna.
 • Samtliga 58 lägenheter i den första etappen av O2 Orminge i Nacka har sålts.
 • Aros Bostad har sett en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Bolaget har som ambition att bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för dess aktieägare, kunder och samarbetspartners. Som ett viktigt steg i Aros Bostads­ utveckling har styrelsen därför beslutat att utvärdera möjligheten för en notering av bolagets stamaktie i kombination med en översyn av Aros Bostads­ kapitalstruktur.
 • Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021.

Kvartalsrapporten kommer att presenteras av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin fredag 26 februari klockan 11.00 på www.financialhearings.com

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 07:00 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00