Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat och ökade produktionsvolymer trots utmanande marknad

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) levererar en ökad omsättning, bra projektmarginaler och ett starkt rörelseresultat under årets första kvartal. Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion är fortsatt hög, då bolaget medvetet haft en mycket låg volym av bostads­rätter ute till försäljning efter det strategiska beslutet att avyttra en stor del av byggrättsportföljen som hyresrätter. Under kvartalet produktionsstartades ett hyresrättsprojekt i Solna och efter kvartalets utgång tecknades entreprenadavtal för ett nytt bostads­rätts­projekt i Huddinge. 

Länk till den digitala presentationen 12 maj kl 9.00 https://financialhearings.com/event/46405

Perioden januari–mars 2023 

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 389 212 TSEK (149 691). Bruttoresultatet uppgick till 75 397 TSEK (40 275) och bruttomarginalen var 19,4 procent (26,9).  

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 48 834 TSEK (20 778) och rörelsemarginalen var 12,5 procent (13,9). Periodens resultat uppgick till 41 586 TSEK (20 249).  

• Enligt segmentsredovisningen uppgick resultat per aktie före utspädning till 0,87 SEK (0,53).  

• Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 71,2 procent respektive 78,6 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 935 023 TSEK jämfört med 1 910 034 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 718 711 TSEK respektive 2 430 271 TSEK per årsskiftet.  

• Enligt IFRS uppgick rörelsens intäkter till 496 241 TSEK (8 430), rörelsemarginalen var 14,4 procent (negativ). Periodens resultat uppgick till 66 948 TSEK (–9 814). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har projekt Alba 1, Eds Allé och Kavalleristen vinstavräknats då över 50 procent av bostäderna har tillträtts.  

• Enligt IFRS uppgick resultat per aktie före utspädning till 1,40 SEK (–0,26).  

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 10 (93). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet.  

• Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 188 (29). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 252 (29). 

Väsentliga händelser under kvartalet  

• Aros Bostad har erhållit bygglov för 213 bostäder i kvarteret Femöringen Järva Krog i Solna.  

• Aros Bostad har erhållit bygglov för 22 nya bostäder i projektet Hofgården inom Ekerö kommun. Bygglovet omfattar den tredje och sista etappen av småhus inom området Ekerövallen. Produktionsstart planeras till hösten 2023.  

• Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden för att uppföra 213 bostäder i kvarteret Femöringen i Solna. Byggstart planeras till första kvartalet 2023. Bostads­projektet, som fick bygglov i januari i år, såldes som hyresrätter till den globala kapitalförvaltaren Patrizia i juni 2022.  

• Aros Bostad har utsett Maja Dahlén till ny CFO för verksamheten från den 1 mars 2023. Vidare har Daniel Bergström utsetts till finans- och transaktionschef och Emmy Fredenklo till chefsjurist.  

• Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank om att agera likviditetsgarant för bolagets preferensaktie som är noterad på Nasdaq First North Growth Market.  

• Aros Bostad har tillträtt fastigheten Femöringen 2 i Solna, vilken förvärvades av NCC i november 2021. Tillträdet motsvarar första etappen av bostads­projektet Femöringen, vilket såldes som hyresrätter till den globala kapitalförvaltaren Patrizia i juni 2022.  

• Aros Bostad har anställt David Johansson för en nyinrättad roll som operativ chef för bolagets projektverksamhet. David påbörjade sin anställning den 24 april 2023 och tog då plats i Aros Bostads­ ledningsgrupp som vice VD och COO.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång  

• Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Active Bygg AB avseende uppförande av 15 radhus i Huddinge kommun, vilket motsvarar en etapp av totalt tre etapper med bostads­hus inom projektet Tallbacken, Snättringe. Radhusen, som beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2024, uppförs med stommar och fasader i trä.  

• Aros Bostad har erhållit en markanvisning för cirka 80 lägenheter i flerbostads­hus, inom stadsdelen Farsta Strand i Stockholms kommun. De nya bostäderna kommer att bidra till utvecklingen av en trygg och attraktiv stadsmiljö i området.  

• Aros Bostad har färdigställt den tredje och sista etappen av bostads­projektet O2 Orminge i Nacka, vilket såldes som del av en hyresrättsaffär i juli 2021. Köpare är CBRE Investment Management.  

• Projekt Invernesshöjden brf 1 har färdigställts och lämnats över till bostads­rättsföreningen. 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-12 07:00 CET.

Om Aros Bostad  
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se  

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta: 
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43 
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97 
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00