Logotype

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk information
God försäljningstakt i fjärde kvartalet

”Tack vare våra eftertraktade bostads­erbjudanden, ambitiöst försäljningsarbete och god planering kunde vi i fjärde kvartalet produktionsstarta 118 bostäder i tre olika projekt. Totalt uppgick antalet produktionsstartade bostäder under 2019 till 509. Den goda försäljningstakten höll i sig under kvartalet, även i december då efterfrågan säsongsmässigt brukar sjunka något. Antalet sålda bostäder under 2019 summerade till 566. När vi nu går in i ett nytt decennium med 30 års framgångsrik bostads­utveckling bakom oss finns goda förutsättningar att fortsätta tillväxtresan. Vi tror på en stabil marknadsutveckling med svagt stigande bostads­priser även under inledningen av 2020.”   – Anette Frumerie, VD                  

Januari–december 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick årets intäkter till 1 289,6 Mkr (1 271,3) och rörelseresultatet till 109,4 Mkr (117,6)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 296,6 Mkr (1 311,8) och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (146,5)
 • Årets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 108,5 Mkr (121,5) motsvarande 7,06 kr per aktie (7,91)
 • Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 382,2 Mkr (1 310,4) motsvarande 89,94 kr per aktie (85,37)
 • Likvida medel uppgick till 414,3 Mkr (461,7) vid årets utgång
 • Antal produktionsstartade bostäder ökade till 509 (307)
 • Antal sålda bostäder ökade till 566 (186)
 • För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 kr per aktie (2,50)

Oktober–december 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 424,3 Mkr (359,8) och rörelseresultatet till 29,7 Mkr (17,3)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 393,3 Mkr (328,8) och rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (8,9)
 • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 25,0 Mkr (9,4) motsvarande 1,62 kr per aktie (0,62)
 • Antal produktionsstartade bostäder var 118 (160)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 79 (73)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I december produktionsstartades totalt 118 bostäder i tre projekt, 67 bostads­rätts­lägenheter i Vélo i Årstaberg och 46 bostads­rätts­lägenheter i Nacka Strand i Stockholm samt Parkvillorna, fem villor med äganderätt i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala.
 • Anette Frumerie har i december på egen begäran sagt upp sin anställning som VD på Besqab. Anette kvarstår i sin nuvarande tjänst fram till tillträdet av en ny VD, dock längst till slutet av uppsägningstiden om sex månader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I februari 2020 avtalade Besqab om förvärv av fastigheter i Aspudden i Stockholm genom en bolagsaffär. På fastigheterna planerar Besqab att uppföra cirka 60 lägenheter.

 

Koncernen jan–dec 2019 jan–dec 2018 okt–dec 2019 okt–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 1 289,6 1 271,3 424,3 359,8
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 109,4 117,6 29,7 17,3
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 8,5 9,3 7,0 4,8
         
Intäkter, Mkr 1 296,6 1 311,8 393,3 328,8
Rörelseresultat, Mkr 117,6 146,5 26,7 8,9
Resultat efter skatt, Mkr 108,5 121,5 25,0 9,4
Rörelsemarginal, % 9,1 11,2 6,8 2,7
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 8,1 9,3
Soliditet, % 68,1 64,5
Resultat per aktie före utspädning, kr 7,06 7,91 1,62 0,62
Eget kapital per aktie, kr 89,94 85,37
         
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 509 307 118 160
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 964 850
Antal sålda bostäder, st, 4) 566 186 79 73
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 61 56
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 5 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/ägander��tter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2018 och för balansposter motsvarande balansdag 2018.
Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via
telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1967906#) eller webbsändning
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 07:30 (CEST).