Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Mål för en lönsam och hållbar tillväxt

För att framgångsrikt utveckla verksamheten arbetar vi mot uppsatta mål med tydlig koppling till våra strategier. Besqabs nuvarande finansiella och operativa mål beslutades under senare delen av 2020 och har gällt från och med 2021. Målen fokuserar på tillväxt och lönsamhet med en bibehållen stark finansiell ställning. Med anledning av den kraftigt försvagade konjunkturen och de utmanande marknadsförutsättningarna uppfyllde vi inte våra finansiella och operativa mål under 2022.

Finansiella mål

Soliditet >35%
Rörelsemarginal >10%
Avkastning på eget kapital >15%

Operativa mål

Vinstmarginal bostads­-/äganderätter >15%
Årligen produktionsstarta 1 000 bostäder
Underliggande driftnetto om 100 Mkr

Vinstmarginalen i projekt med bostads­- och äganderätter ska uppgå till minst 15 procent.

Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder (bostads­-/äganderätter, hyresrätter och vårdbostäder).

Besqab ska senast 2023 ha en fastighets­portfölj med ett underliggande årligt driftnetto om cirka 100 Mkr, vilket inkluderar befintlig förvaltnings­portfölj samt fastigheter under uppförande vid utgången av perioden.