Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Årsstämma 2012

Kallelse

Aktieägarna i Besqab AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Tid: Torsdagen den 24 maj 2012 kl 18.00

Plats: Besqabs huvudkontor, Kemistvägen 17, Täby

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2012

dels anmäla sig senast måndagen den 21 maj till Besqab antingen skriftligt eller per telefon 
08-630 16 00 eller e-mail info@besqab.se.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 18 maj 2012 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

På årsstämman skall förekomma ärenden enligt bifogade förslag till föredragningslista.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysning enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.besqab.se

Täby 2012-04-24

Styrelsen

Årsstämma i Besqab AB (publ) den 24 maj 2012 kl 18.00 på Besqabs huvudkontor, Täby.

Föredragningslista

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av

a) ordförande vid stämman

b) sekreterare vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

b) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.

10. Riktad nyemission av aktier till anställda i Besqab-koncernen. Varje anställd skall äga rätt att teckna 100, 200, 300 eller 400 aktier. Teckningskursen skall motsvara aktiernas marknadsvärde enligt en värdering från oberoende värderingsinstitut. Styrelsens fullständiga förslag till emission kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna senast onsdagen den 9 maj 2012.

11. Övriga frågor

Ladda ner