Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab till börsen – prisintervall i erbjudandet fastställt

Styrelsen för Besqab AB (publ) ("Besqab" eller "Bolaget") och vissa av Bolagets aktieägare* ("Säljande aktieägarna") har, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Vidare har styrelsen för Besqab ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA.

 • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare ("Erbjudandet")
 • Erbjudandet omfattar högst 5 066 379 aktier, varav högst 4 255 319 avser nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811 060 avser befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna
 • Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67 – 74 kronor per aktie
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339 – 375 mkr
 • Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1 037 – 1 145 mkr
 • Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj – 10 juni 2014
 • Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj – 11 juni 2014
 • Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 12 juni 2014, under kortnamnet "BESQ"
 • Swedbank AB (publ) ("Swedbank") agerar sole manager och bookrunner i samband med Erbjudandet

– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelnings­tillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter. Våra möjligheter att växa, öka kännedomen samt ta marknadsandelar, tillvaratas på ett effektivt sätt i en noterad miljö med större tillgång till kapitalmarknaden. Inför kommande börsnotering har våra processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation, säger Anette Frumerie, VD i Besqab.

– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab.

Bakgrund och motiv
Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Med 25 års erfarenhet besitter Bolaget goda kunskaper inom projektutvecklingens alla skeden: idéarbete, markförvärv, detaljplaneprocess, projektering, finansiering, försäljning, kundvård, produktion och förvaltning. Ett starkt och kompetent team står bakom varje bostads­projekt för att ha full kontroll och kunna säkerställa kvaliteten i alla led. Bolagets vision är att vara Sveriges mest lönsamma projektutvecklare av bostäder och den tryggaste affären för kunderna.

Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling.

Långsiktigheten finns djupt rotad i Besqabs företagskultur och Bolaget visade redan tidigt god lönsamhet och har haft en god utdelnings­tillväxt även under de perioder då konjunkturen varit tuffare. Besqabs finansiella stabilitet innebär att Bolaget står stadigt och är väl rustat för att på ett balanserat sätt fortsätta växa.

Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att växa i både Stockholms län och Uppsala genom en ökning av antalet produktionsstarter och en ökning av byggrättsportföljen samt att utveckla ytterligare vård- och omsorgsbostäder. Den förestående börsnoteringen tillsammans med nyemissionen innebär förbättrade ekonomiska möjligheter att tillvarata tillväxtpotentialen och stärker Bolagets position på kapitalmarknaden. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera Bolagets planerade tillväxtstrategi vilken innebär att Bolaget tillvaratar den tillväxtpotential som bedöms finnas på marknaden i enlighet med beskrivningen ovan. Härutöver bedöms en notering av Bolagets aktier ge en ökad uppmärksamhet och ett stärkt förtroende från befintliga och potentiella kunder, leverantörer, medarbetare, media och investerare. Detta medför stimulerande krav på organisationen och en ökad kunskap om Besqab.

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare. Erbjudandet omfattar högst 4 255 319 nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811 060 befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna motsvarande cirka 27,5 respektive cirka 5,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget räknat efter full anslutning till Erbjudandet. Erbjudandet omfattar således högst 5 066 379 aktier i Besqab, motsvarande cirka 32,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget räknat efter full anslutning till Erbjudandet.

Erbjudandepriset förväntas att fastställas inom intervallet 67 – 74 kronor per aktie. Priset kommer att fastställas av Besqabs styrelse och de Säljande aktieägarna i samråd med Swedbank baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare efter en form av anbudsförfarande (book building). Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige kommer dock inte att överstiga 74 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Det slutliga försäljningspriset kommer att offentliggöras genom ett press­meddelande omkring den 12 juni 2014. Förutsatt full anslutning till Erbjudandet uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 339 – 375 mkr.

Handeln i Besqabs aktie på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas den 12 juni 2014 under kortnamnet "BESQ". Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 16 juni 2014 för allmänheten och den 17 juni 2014 för institutionella investerare.

Indikativ tidplan

 • Offentliggörande av prospekt: 27 maj 2014
 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 28 maj – 10 juni 2014
 • Anbudsförfarande för institutionella investerare: 28 maj – 11 juni 2014
 • Offentliggörande av det slutgiltiga försäljningspriset: 12 juni 2014
 • Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 12 juni 2014
 • Likviddag för allmänheten: 16 juni 2014
 • Likviddag för institutionella investerare: 17 juni 2014

Rådgivare
Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande, 08-463 37 62, johan.nordstrom@skirner.se

Anette Frumerie, VD, 08-630 16 20, anette.frumerie@besqab.se


*Skirner AB, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Solid Brass AB, Aktiebolaget Dendera Holding, Carl Wale med familj, Kristian Wale och Atlasmuren Fastigheter AB

Viktig information
Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.


Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Johan Nordström, styrelseordförande E-post: johan.nordstrom@skirner.se Tel: 08-463 37 62