Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)

Regulatorisk information
I september 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) (”Bolaget”) ökat med 40 560 aktier, motsvarande 40 560 röster.

I september 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) (”Bolaget”) ökat med 40 560 aktier, motsvarande 40 560 röster.

Ändringen är ett resultat av att 40 560 aktier har tecknats av teckningsoptionsinnehavare, inom ramen för det teckningsoptionsprogram som beslutades av bolagsstämma den 6 januari 2011 samt årsstämmans beslut om ändring av teckningsoptionsvillkoren den 7 maj 2014. Härefter finns inga ytterligare utestående teckningsoptioner.

Till följd av tilldelningen av aktier ökade Bolagets aktiekapital med 405 600 kronor. Aktiekapitalet uppgår per den 30 september 2014 till 155 148 290 kronor fördelat på 15 514 829 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen besök www.besqab.se eller kontakta:
Anette Frumerie, VD, E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16 20

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Bolaget ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl. 14.30.

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.