Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Priset i börsnoteringen av Besqab fastställt till 73 kronor per aktie – handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Regulatorisk information
Intresset för erbjudandet att förvärva aktier i Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) har varit stort. Erbjudandet övertecknades flera gånger och handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag.

Erbjudandet i korthet:

 • Priset i erbjudandet har fastställts till 73 kronor per aktie
 • Erbjudandet omfattar totalt 5 066 379 aktier, varav 4 255 319 nyemitterade aktier och
  811 060 befintliga aktier
 • Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Besqab till 15 474 269
 • Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 370 miljoner kronor
 • Besqab tillförs cirka 311 miljoner kronor före emissionskostnader
 • Baserat på priset i erbjudandet uppgår värdet av Besqabs samtliga aktier till cirka
  1 130 miljoner kronor
 • Besqab kommer att ha cirka 6 000 aktieägare efter erbjudandet
 • Handel i Besqab-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 12 juni 2014 under kortnamnet ”BESQ”

– Det är med glädje och stolthet vi konstaterar att intresset och förtroendet för Besqab varit stort bland såväl institutionella som privata investerare. Vi välkomnar cirka 6 000 nya aktieägare till Besqab och ser fram emot att verka i en noterad miljö som skapar goda förutsättningar att tillvarata våra tillväxtmöjligheter, säger Anette Frumerie, VD i Besqab.

– Besqab har under 25 år byggt upp en stabil och lönsam verksamhet med en attraktiv position som bostads­utvecklare på Stockholm- och Uppsalamarknaden. Vi är mycket glada över att få välkomna så många välrenommerade och långsiktiga investerare till bolaget. I en noterad miljö och med stark finansiell ställning tar vi nu nästa steg i Besqabs utveckling, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab.

Rådgivare

Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med erbjudandet.

För mer information kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande                                       Anette Frumerie, VD
08-463 37 62                                                                             08-630 16 20
johan.nordstrom@skirner.se                                                     anette.frumerie@besqab.se

Viktig information

Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling.

Anette Frumerie, VD  anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Johan Nordström, styrelseordförande johan.nordstrom@skirner.se   Tel: 08-463 37 62

Ladda ner