Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 6 maj 2015

Regulatorisk information
Onsdagen den 6 maj 2015 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på Färgfabriken i Stockholm. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,25 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2015) för samtliga Besqabanställda.


Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 8 maj 2015. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 13 maj 2015 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg och Mats Wäppling. Till nya ledamöter valdes Ros-Marie Grusén och Zdravko Markovski. Som styrelsens ordförande valdes Olle Nordström.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2016 välja auktoriserad revisor Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som ansvarig revisor.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Därutöver ska tilldelas ett arvode om 200 000 kronor att fördela intill tiden för nästkommande årsstämma i det fall styrelsen beslutar inrätta särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitaments­program

Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2015) för samtliga medarbetare, vilka uppgår till cirka 79 personer. LTI 2015 fortlöper från 1 september 2015 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2018. Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 600 Besqabaktier, beroende på position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställd inom Besqabkoncernen under hela sparperioden. Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en matchningsaktie per investerad aktie och, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda under en period från den 1 januari 2016 till den 31 december 2018, ytterligare högst en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 95 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,61 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 125 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2015.


Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015 kl. 20.00.


Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17