Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab återköper egna aktier

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2016-05-12

Styrelsen i Besqab AB (publ) har den 11 maj 2016 beslutat att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman 2016. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitaments­program.

Styrelsen i Besqab AB (publ) (”Besqab”) har den 11 maj 2016 beslutat, med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2016, att återköpa egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 13 maj 2016 till och med den 25 april 2017. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitaments­program.

Återköpen genomförs i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (EG-förordningen) och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och utan inflytande från Besqab.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 13 maj 2016 till och med den 25 april 2017.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Maximalt får 125 000 aktier återköpas (inräknat de eventuella blockaffärer som genomförs enligt nedan), motsvarande 0,81 procent av bolagets aktier.
  5. Aktier för maximalt 25 Mkr får återköpas.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen har dessutom beslutat om att kunna genomföra återköp genom blockaffärer, vilka inte kommer att ske i enlighet med undantaget i EG-förordningen men i övrigt ska uppfylla villkoren ovan. Eventuella blockaffärer kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i samråd med Besqab.

Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829. Besqab äger idag 60 000 egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Björn Somnäs, ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Olle Nordström, styrelseordförande
E-post: olle.nordstrom@skirner.se, Tel: 0709-40 70 83

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 08.00.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.