Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab Delårsrapport januari–mars 2016 Hög lönsamhet och stor efterfrågan på Besqabs bostäder

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2016-05-12

"Besqab inleder 2016 med god försäljning och hög lönsamhet i en fortsatt stark bostads­marknad. Vår utveckling visar på förmåga att tillvarata de möjligheter marknadens gynnsamma förutsättningar ger. Kvartalets resultat är sällsynt bra, stärkt av försäljningen av två av våra vård- och omsorgsfastigheter. Vi arbetar vidare för att fortsätta växa på stabil och lönsam grund.”
– Anette Frumerie, VD

Januari–mars 2016

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 382,0 Mkr (370,2) och rörelseresultatet till 128,9 Mkr (45,1), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 278,4 Mkr (344,3) och rörelseresultatet till 115,7 Mkr (43,6), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  • Resultatet efter skatt ökade till 113,2 Mkr (39,1) motsvarande 7,31 kr per aktie (2,52)
  • Eget kapital uppgick per den 31 mars uppgick till 1 011,3 Mkr (720,4) motsvarande 65,43 kr per aktie (46,43)
  • Likvida medel var vid periodens utgång 328,1 Mkr (228,4)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • I januari avtalade Besqab om förvärv av del av en fastighet i Stureby i Stockholm, för omvandling till cirka 60 lägenheter. Säljare är en bostads­rättsförening.
  • Besqab har erhållit en markanvisning från Stockholms stad på Tavelsjövägen i Årsta. Markanvisningen omfattar cirka 65 lägenheter.
  • I mars tillträdde Besqab Lantmännens fastigheter i Kungsängen i Uppsala, omfattande cirka 500 byggrätter till Besqab.
  • Vård- och omsorgsfastigheterna Silverhöjden i Lidingö och Granparken i Norrtälje har sålts till Lantmännen. Resultatet från försäljningarna uppgår till 58,8 Mkr.
  • I februari offentliggjordes att Besqab erhåller priset för bostads­utvecklings­branschens nöjdaste kunder 2015 med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 81 av 100.

KONCERNEN I SIFFRORjan–mar 2016jan–mar 2015apr 2015–mar 2016jan–dec 2015
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)382,0370,21 486,71 474,9
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr,   1)128,945,1361,0277,3
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)33,712,224,318,8
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning exklusive   fastighets­försäljningar, %, 1)18,312,218,216,7
Intäkter, Mkr278,4344,31 343,41 409,3
Rörelseresultat,   Mkr115,743,6347,6275,4
Resultat efter   skatt, Mkr113,239,1335,3261,2
Rörelsemarginal,   %41,612,725,919,5
Räntabilitet   på eget kapital, %, 2)47,222,338,732,9
Soliditet, %70,353,959,2
Resultat per   aktie, kr7,312,5221,6216,83
Eget kapital   per aktie, kr65,4346,4358,52
Antal produktionsstartade   bostäder, st97142344389
Antal sålda   bostäder, st109172433496
Antal bostäder   i pågående produktion, st700548639
Andel sålda   och bokade bostäder i pågående produktion, %978996
Antal osålda   bostäder i avslutad produktion, st010

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.