Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till Besqabs årsstämma den 27 april 2016

Regulatorisk information
Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 16.00 på Göran Elgfelts gata 3A i Täby (vid korsningen Stora Marknadsvägen invid Täby Centrum), i anslutning till projektet Estrid. Inregistreringen öppnar klockan 15.00 och före stämman serveras lättare förtäring. Anmälan om deltagande på stämman görs senast torsdagen den 21 april 2016.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,
  • dels anmäla sig senast torsdagen den 21 april 2016 till Besqab. Anmälan kan göras per telefon
    08-402 92 67 vardagar klockan 09:00-16:00 eller på Besqabs hemsida www.besqab.se. Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.besqab.se. Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 21 april 2016.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 21 april 2016 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Besqab totalt 15 514 829 aktier och röster, varav 60 000 aktier innehas av bolaget självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1)      Val av ordförande vid stämman

2)      Upprättande och godkännande av röstlängd

3)      Godkännande av dagordning

4)      Val av en eller två protokolljusterare

5)      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6)      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015

7)      Beslut om

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)   disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8)      Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

9)      Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

10)   Val av styrelse och revisor

11)   Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

12)   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13)   Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitaments­program

14)   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 635 858 113 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 5,00 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 29 april 2016. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclears försorg onsdagen den 4 maj 2016.

Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sju styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (300 000 kronor för 2015) till ordföranden och med 200 000 kronor (180 000 kronor för 2015) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Vid årsstämman 2015 beslutade stämman om ett arvode om 200 000 kronor att fördela i det fall styrelsen beslutade att inrätta särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Som anges ovan föreslås inget sådant särskilt arvode utgå i år. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 350 000 kronor (maximalt 1 400 000 kronor föregående år).

Vidare föreslås att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag samt att styrelsearvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlägga.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Andreas Philipson. Styrelseledamoten Mats Wäppling har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår att Olle Nordström väljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Punkt 11, Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 antar regler för utseende av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av en stämma.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Besqabs hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)     förslag till ordförande vid årsstämman,

b)     förslag till styrelse,

c)     förslag till styrelseordförande,

d)     förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,

e)     förslag till revisor,

f)      förslag till arvode till revisorn.

Punkt 12, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i det för årsstämman föreslagna aktiesparprogrammet och eventuella övriga framtida långsiktiga aktierelaterade incitaments­program inom Besqab.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde, befattningens komplexitet samt individens kompetens och prestation. För VD ska den rörliga ersättningen vara maximerad och ej överstiga 75 procent av den fasta lönen. För övriga medlemmar i ledningsgruppen ska den rörliga ersättningen ej överstiga 50 procent av den fasta lönen.

Punkt 13, Beslut om införande av långsiktigt aktierelaterat incitaments­program

A. IMPLEMENTERING AV AKTIESPARPROGRAM 2016

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program (”LTI 2016”). Incitaments­programmet omfattar samtliga medarbetare om cirka 100 personer (”Deltagarna”), uppdelat på följande fyra grupper; (i) verkställande direktör, (ii) ledningsgrupp, (iii) affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl, samt (iv) övriga medarbetare. Det huvudsakliga motivet med LTI 2016 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Besqab. Besqab har för närvarande ett utestående incitaments­program som beslutades på årsstämman 2015 (”LTI 2015”). Mer information om LTI 2015 finns på bolagets webbplats, www.besqab.se.

Deltagarna förväntas med egna medel förvärva mellan 1–1 200 aktier (beroende på grupptillhörighet) i Besqab (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm. Om Sparaktierna behålls under en period från 1 december 2016 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2019 (”Sparperioden”) och Deltagare kvarstår i sin anställning i Besqab eller annat bolag i koncernen under hela Sparperioden, berättigar varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie i Besqab (”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning, som angivna i styrelsens fullständiga förslag, är uppfyllda under en period från den 1 januari 2017 till den 31 december 2019 (”Prestationsperiod”) – ytterligare högst en till fyra aktier i Besqab (”Prestationsaktier”). Deltagaren har för varje Sparaktie han/hon har investerat i rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier i enlighet med det följande: (i) verkställande direktören får förvärva maximalt 1 200 Sparaktier och kan erhålla högst 1 200 Matchningsaktier samt högst 4 800 Prestationsaktier, (ii) ledningsgruppen får förvärva maximalt 600 Sparaktier per person och kan erhålla högst 600 Matchningsaktier per person samt högst 1 800 Prestationsaktier per person, (iii) affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl får förvärva maximalt 300 Sparaktier per person och kan erhålla högst 300 Matchningsaktier per person samt högst 600 Prestationsaktier per person, och (iv) övriga medarbetare får förvärva maximalt 300 Sparaktier per person och kan erhålla högst 300 Matchningsaktier per person samt högst 300 Prestationsaktier per person.

Programmet innebär en maximal tilldelning av 95 000 aktier i Besqab. Detta motsvarar cirka 0,61 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för förslaget.

För att säkerställa leverans av aktier i Besqab enligt LTI 2016, föreslår styrelsen i enlighet med punkt B nedan att styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

Den preliminära totala kostnaden för LTI 2016, baserat på vissa i styrelsens fullständiga förslag angivna antaganden, uppgår vid målutfall till cirka 14,1 miljoner kronor om genomsnittlig årlig totalavkastning för Besqabaktien uppgår till 15 procent under Prestationsperioden och vid maxutfall till cirka 26,5 miljoner kronor om genomsnittlig årlig avkastning för Besqabaktien uppgår till 25 procent under Prestationsperioden, inklusive 4,3 miljoner kronor respektive 9,6 miljoner kronor i sociala avgifter.

B. FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

1)     Förvärv får ske av högst 125 000 aktier.

2)     Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

3)     Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

4)     Betalning för aktierna ska ske kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av LTI 2016 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.

C. ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande.

1)     Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut (eller det högre antal som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärd).

2)     Aktierna får endast överlåtas på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

3)     Överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

4)     Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet till styrelsens förslag är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2016 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.

D. ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER TILL DELTAGARNA

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande.

1)     Högst 95 000 aktier får överlåtas.

2)     Rätt att erhålla aktier ska tillkomma Deltagarna, med rätt för envar Deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2016.

3)     Deltagarna har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2016, dvs. inom 30 dagar efter dagen för offentliggörandet av kommunikén avseende räkenskapsåret 2019.

4)     Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda villkor uppfylls.

5)     Överlåtelse av aktier i enlighet med LTI 2016 kommer att ske vederlagsfritt.

6)     Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under LTI 2016 kan enligt villkoren i programmet komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra för Besqab AB att överlåta Matchningsaktier och Prestationsaktier till Deltagarna i LTI 2016.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkterna A och D ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkterna B och C ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

______________________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 6 april 2016 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.besqab.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

______________________

Täby i mars 2016
BESQAB AB (PUBL)
Styrelsen

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016 kl. 16.00.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.