Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

PRESS­MEDDELANDE 2016-04-27Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2016

Regulatorisk information
Onsdagen den 27 april 2016 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på Göran Elgfelts gata 3A i Täby. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 5,00 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2016) för samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 29 april 2016. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 4 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg och Zdravko Markovski. Till ny ledamot valdes Andreas Philipson. Som styrelsens ordförande valdes Olle Nordström.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 välja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som ansvarig revisor.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program
Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2016) för samtliga medarbetare, vilka uppgår till cirka 100 personer. LTI 2016 fortlöper från 1 december 2016 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2019 (sparperioden). Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier (sparaktier), beroende på position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställd inom Besqabkoncernen under hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 28 april 2016 till 30 november 2016.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en matchningsaktie per investerad aktie och, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda under en period från den 1 januari 2017 till den 31 december 2019, ytterligare högst en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 95 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,61 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 125 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 08-409 416 17

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 20.00.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.