Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Valberedning inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ)

PRESS­MEDDELANDE 2016-10-19

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade om instruktion för valberedning inför årsstämman 2017. Instruktionen innebär bland annat att valberedningen ska bestå av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2016, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen är styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ) har nu utsetts och utgörs av:

  •  Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande Skirner AB
  •  Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  •  Olof Nyström representerande Fjärde AP-Fonden

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 47,5 procent av rösterna i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 1328, 183 13 Täby.

Besqabs årsstämma 2017 kommer att äga rum onsdagen den 26 april 2017.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information: Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.