Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Valberedningens förslag till Besqabs årstämma 27 april 2016

Regulatorisk information
Valberedningen i Besqab föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Andreas Philipson. Styrelseledamoten Mats Wäppling har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om totalt 1 350 000 kronor, fördelat med 350 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval på ett år av revisonsbolaget Ernst & Young med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vallberedningen utsågs av årsstämman 2015 och består av Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande (Skirner AB), Lars G Öberg (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare) samt Conny Bjärnram (Solid Brass AB).

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Årstämman kommer att hållas den 27 april 2016 kl. 16.00 i Täby.

För ytterligare information:

Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.