Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till Besqabs årsstämma den 26 april 2017

Regulatorisk information
Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 klockan 16.00 på Solnavägen 100 B, 169 51 Solna, i anslutning till projektet Charlottenburgsparken. Inregistreringen öppnar klockan 15.00 och före stämman serveras lättare förtäring. Anmälan om deltagande på stämman görs senast torsdagen den 20 april 2017.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 20 april 2017,
 •  dels anmäla sig senast torsdag den 20 april 2017 till Besqab. Anmälan kan göras per telefon
  08-402 92 67 vardagar klockan 09:00-16:00 eller på Besqabs webbplats www.besqab.se
  . Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm 

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

OMBUD M.M.  

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.besqab.se. Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdag den 20 april 2017.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdag den 20 april 2017 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Besqab totalt 15 514 829 aktier och röster, varav 100 000 aktier innehas av bolaget självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016
 7. Beslut om
  a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)    disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
  c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitaments­program
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 619 361 001 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 6,50 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 28 april 2017. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 4 maj 2017.

Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 370 000 kronor (350 000 kronor för 2016) till ordföranden och med 210 000 kronor (200 000 kronor för 2016) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 630 000 kronor (maximalt 1 350 000 kronor föregående år). 

Vidare föreslås att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag och att styrelsearvode i sådant fall utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter som Besqab AB därmed inte har att erlägga

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Sara Mindus.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström väljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 11, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i det för årsstämman föreslagna aktiesparprogrammet och eventuella övriga framtida långsiktiga aktierelaterade incitaments­program inom Besqab.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde, befattningens komplexitet samt individens kompetens och prestation. För VD ska den rörliga ersättningen vara maximerad och ej överstiga 75 procent av den fasta lönen. För övriga medlemmar i ledningsgruppen ska den rörliga ersättningen ej överstiga 50 procent av den fasta lönen.

Punkt 12, Beslut om införande av långsiktigt aktierelaterat incitaments­program

A. Implementering av aktiesparprogram 2017
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program (”LTI 2017”). Incitaments­programmet omfattar samtliga medarbetare om drygt 100 personer (”Deltagarna”), uppdelat på följande fyra grupper; (i) verkställande direktör, (ii) ledningsgrupp, (iii) affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl, samt (iv) övriga medarbetare. Det huvudsakliga motivet med LTI 2017 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Besqab.

Besqab har för närvarande två utestående incitaments­program som beslutades på årsstämman 2015 (”LTI 2015”) respektive årsstämman 2016 (”LTI 2016”). Mer information om LTI 2015 och LTI 2016 finns på bolagets webbplats, www.besqab.se.

Deltagarna förväntas med egna medel förvärva mellan 1–1 100 aktier (beroende på grupptillhörighet) i Besqab (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm. Om Sparaktierna behålls under en period från 1 december 2017 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2020 (”Sparperioden”) och Deltagare kvarstår i sin anställning i Besqab eller annat bolag i koncernen under hela Sparperioden, berättigar varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie i Besqab (”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning, som angivna i styrelsens fullständiga förslag, är uppfyllda under en period från den 1 januari 2018 till den 31 december 2020 (”Prestationsperiod”) – ytterligare högst en till fyra aktier i Besqab (”Prestationsaktier”). Deltagaren har för varje Sparaktie han/hon har investerat i rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier i enlighet med det följande: (i) verkställande direktören får förvärva maximalt 1 100 Sparaktier och kan erhålla högst 1 100 Matchningsaktier samt högst 4 400 Prestationsaktier, (ii) ledningsgruppen får förvärva maximalt 550 Sparaktier per person och kan erhålla högst 550 Matchningsaktier per person samt högst 1 650 Prestationsaktier per person, (iii) affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl får förvärva maximalt 275 Sparaktier per person och kan erhålla högst 275 Matchningsaktier per person samt högst 550 Prestationsaktier per person, och (iv) övriga medarbetare får förvärva maximalt 275 Sparaktier per person och kan erhålla högst 275 Matchningsaktier per person samt högst 275 Prestationsaktier per person.

Programmet innebär en maximal tilldelning av 95 000 aktier i Besqab. Detta motsvarar cirka 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för förslaget.

För att säkerställa leverans av aktier i Besqab enligt LTI 2017, föreslår styrelsen i enlighet med punkt B nedan att styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

Den preliminära totala kostnaden för LTI 2017, baserat på vissa i styrelsens fullständiga förslag angivna antaganden, uppgår vid målutfall till cirka 15,7 miljoner kronor om genomsnittlig årlig totalavkastning för Besqabaktien uppgår till 15 procent under Prestationsperioden och vid maxutfall till cirka 28,5 miljoner kronor om genomsnittlig årlig avkastning för Besqabaktien uppgår till 25 procent under Prestationsperioden, inklusive 4,9 miljoner kronor respektive 10,2 miljoner kronor i sociala avgifter.

B.Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

1)      Förvärv får ske av högst 120 000 aktier.

2)      Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

3)      Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

4)      Betalning för aktierna ska ske kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av LTI 2017 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.  

C. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande.

1)      Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut (eller det högre antal som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärd).

2)      Aktierna får endast överlåtas på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

3)      Överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

4)      Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet till styrelsens förslag är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2017 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.

D. Överlåtelse av egna aktier till Deltagarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande.

1)      Högst 95 000 aktier får överlåtas.

2)      Rätt att erhålla aktier ska tillkomma Deltagarna, med rätt för envar Deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2017.

3)      Deltagarna har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2017, dvs. inom 30 dagar efter dagen för offentliggörandet av kommunikén avseende räkenskapsåret 2020.

4)      Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda villkor uppfylls.

5)      Överlåtelse av aktier i enlighet med LTI 2017 kommer att ske vederlagsfritt.

6)      Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under LTI 2017 kan enligt villkoren i programmet komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra för Besqab AB att överlåta Matchningsaktier och Prestationsaktier till Deltagarna i LTI 2017.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkterna A och D ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkterna B och C ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

______________________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 5 april 2017 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.besqab.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

______________

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 17.00 (CEST).

Täby i mars 2017
BESQAB AB (PUBL)
Styrelsen