Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Valberedningens förslag till Besqabs årsstämma 26 april 2017

PRESS­MEDDELANDE 2017-03-23

Valberedningen i Besqab föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Sara Mindus.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om totalt 1 630 000 kronor, fördelat med 370 000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval på ett år av revisonsbolaget Ernst & Young AB med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallade styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 31 augusti 2016, för att tillsätta en valberedning. Valberedningen utgörs av Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande (Skirner AB), Lars G Öberg (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare) samt Olof Nyström (Fjärde AP-Fonden).

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman kommer att hållas den 26 april 2017 kl 16.00 i Solna.

För ytterligare information:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 17.00 (CEST).  

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

. 

Bilder

  • Sara Mindus.jpg