Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2018

Regulatorisk information
Torsdagen den 26 april 2018 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 6,50 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2018) för samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 30 april 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 4 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie, Zdravko Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson. Som styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 välja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden och med 240 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program

Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2018) för samtliga medarbetare, vilka uppgår till cirka 120 personer. LTI 2018 fortlöper från 1 december 2018 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2021 (sparperioden). Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier (sparaktier), beroende på position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställd inom Besqabkoncernen under hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 27 april 2018 till 30 november 2018.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en matchningsaktie per investerad aktie och, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda under en period från den 1 januari 2019 till den 31 december 2021, ytterligare högst en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 110 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,71 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 145 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2018.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av § 2 Styrelsens säte och § 6 Styrelse i bolagsordningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 08-409 416 17

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 18:30 CET. 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se