Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 2 maj 2019

Regulatorisk information
Torsdagen den 2 maj 2019 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2019) för samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 6 maj 2019. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 9 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie, Zdravko Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson. Som styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 välja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 410 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program
Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2019) för samtliga medarbetare, vilka uppgår till cirka 110 personer. LTI 2019 löper från 1 december 2019 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2022 (sparperioden). Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier (spar-aktier), beroende på position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställda inom Besqabkoncernen under hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 3 maj 2019 till 30 november 2019.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqab-aktiens totalavkastning är uppfyllda från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022, som utgångspunkt en matchningsaktie per sparaktie och ytterligare högst en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 100 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 130 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52Denna information är sådan som Besqab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 2 maj 2019 klockan 18:00 CET. 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se